OPEDAG

INSKRYWINGS

Nuwe leerders meld aan by die ontvangstoonbank waar hulle ‘n inskrywingsvorm ontvang om te voltooi. Hierdie voltooide vorm moet saam met ‘n oorplasingskaart, die nuutste punteverslag en alle prestasieverklarings ingehandig word. ‘n Adjunkhoof voer ‘n onderhoud met die aansoeker en sy/haar ouers. Die aansoekvorm word dan aan die betrokke graadhoof oorhandig, wat inligting aangaande die leerder inwin, alvorens ‘n besluit gemaak word. Die betrokke vorm word deurgegee aan die finansiële kantoor waarna dit op die rekenaarstelsel gelaai word en die nuwe leerder ‘n rooster ontvang.

Voornemende gr. 8-leerders voltooi die aansoek by hul laerskole en deurloop nie die onderhoud nie.

SKOOLVERLATERS

Vorm W3 word aan die leerder oorhandig wat hy/sy moet laat onderteken.  Die vorm word dan na die klasvoog geneem vir kennisname, daarna na die vakonderwysers in gevalle waar die leerder boeke van die skool ontvang het.  Die vorm word dan na die klasvoog geneem vir kennisname, na die finansiële kantoor en laastens weer na die administratiewe kantoor, waar ‘n oorplasingskaart aan hom/haar oorhandig sal word. Geen leerder sal by ‘n nuwe skool toegelaat word sonder die nodige oorplasingskaart  nie.

unknown

Geagte Ouer / Voornemende Student

In hierdie tye van onsekerheid in ons universiteitswese bied AKADEMIA ’n veilige, leervriendelike omgewing waar studente reeds kwalifikasies in verskeie BCom-rigtings kan verwerf. Akademia se model wat op nauurse kontaksessies geskoei is, gee nie net die geleentheid aan studente om hul studies deur middel van Afrikaans as onderrigtaal te voltooi nie, maar bied ook die volgende voordele:

*Toeganklikheid:  Studiesentrums bestaan reeds op die volgende plekke:

Pretoria Moot Bloemfontein
Pretoria Lynnwood Paarl
Centurion Durbanville
Boksburg Somerset-Wes
Krugersdorp George
Vanderbijlpark

 

Studierigtings:

BCom-grade: Akademia bied reeds geakkrediteerde BCom-grade in Ondernemingsbestuur, Bestuursrekeningkunde, Finansiële Beplanning en in Ekonomie en Regte.

(Studente wat belangstel in die BCom Rekeningkunde-studierigting kan aansoek doen vir BCom Bestuursrekeningkunde en kan dan ná die suksesvolle voltooiing van hul eerste studiejaar na BCom Rekeningkunde oorskakel. (Let wel: Sou hierdie opsie gevolg word, moet Handelsreg as verpligte vak in die tweede of derde jaar bygeneem word.

Gevorderde diplomas: ’n Gevorderde Diploma in Projekbestuur word aangebied vir projekbestuurders in die werkplek wat graag hul formele kwalifikasie wil bekom (hiervoor is ’n driejaardiploma of -graad as voorafkwalifikasie ’n vereiste).

Hoër Sertifikate: Die Hoër Sertifikaat in Rekeningkunde en Kantooradministrasie (Algemeen / Projekadmin) is NQF 5- geakkrediteerde jaarkursusse wat dien as oorbrugging vir Akademia se BCom-graadprogramme.

Werk en studeer: Interaktiewe videokonferensie-tegnologie word aangewend om interaktiewe afstandsonderrig-kontaksessies bykans regoor die land moontlik te maak. Dit beteken dat studente voltyds kan werk en dan op voorafgeskeduleerde aande kontaksessies in een van die genoemde sentrums naby aan hul huis kan bywoon. Hierdie kontaksessies word ook opgeneem, en studente kan binne 72 uur ná hul kontaksessie die klas aflaai en op hul eie tyd hersien.

Studiefinansiering: Voornemende studente kan aansoek doen vir rentevrye studielenings – aansoeke sluit op 27 November 2016. Daar is tans ook nog verskeie beurse beskikbaar waarvan die aansoeke op 5 Desember sluit.

Oorbruggingsgeleentheid: Diegene wat nie regstreeks kwalifiseer om vir ’n BCom-graad in te skryf nie, kan inskryf vir die Hoër Sertifikaat in Rekeningkunde of Kantooradministrasie (Projekadministrasie). Dié kwalifikasie dien as oorbruggingskwalifikasie vir toegang tot graadstudie.

Belangrike datums:

  • ’n Opedag word op 7 Januarie 2017 by bogenoemde sentrums gehou.
  • Sluitingsdatum vir registrasie en studielenings: 27 November 2016

Aansoeke kan elektronies gedoen word by www.akademia.ac.za en voorlopige keuring geskied op grond van rekordeksamenuitslae of finale matriekpunte.

SKOOLBYWONING

  • Leerders moet asseblief nie later as 7:20 by die skool arriveer nie, sodat hulle om 7:25 reeds aangetree het vir saalopening op Maandae, gradeopening op Woensdae en aantreebladopening op Vrydae.
  • Leerders wat laat by die skool arriveer, kry debiete.

AFWESIGHEID

  • Indien ‘n leerder afwesig is, word verwag dat die ouers die kantoor voor 09:00 sal skakel, of ‘n brief aan die graadhoof sal rig.  Na afwesigheid moet die leerder die eerste dag wat hy/sy die skool weer besoek, ‘n brief van sy/haar ouers aan sy/haar voogonderwyser oorhandig.  Mediese sertifikate word vereis indien ‘n leerder meer as drie dae afwesig was.
  • Indien ‘n leerder afwesig is tydens geskeduleerde toetse of  eksamen, moet ‘n mediese sertifikaat ingegee word.

Skoolbywoning word op getuigskrifte aangedui.

INSKRYWINGS

TABLETINLIGTING
dwnld1

DEBIETORDER 2018 

dwnld

SKOOLGELD 2018
dwnld1