ETOS

VISIE EN MISSIE

Visie

Toonaangewend . Toekomsgerig.

Missie

Om die Christelike en Afrikaanse waardes van Hoërskool Waterkloof te bewaar en uit te bou, op só ‘n wyse dat leerders as jong volwassenes in die samelewing volgens potensiaal en vermoë kan presteer en om as opvoedingsinstansie, plaaslik, nasionaal en internasionaal op die voorpunt van opvoedende onderwys te wees.

 

DISSIPLINE

Die skool is ‘n geordende gemeenskap en tree altyd gedissiplineerd op – dit is bevorderlik vir prestasie. Die beste is selfdissipline en daarom streef ons tot ons eie voordeel en tot voordeel van mekaar, altyd daarna. Die samewerking van elke leerder, ouer en onderwyser word vriendelik gevra.

Dissipline is daarop gerig om die leerder ten beste vir die lewe voor te berei. Om te dissiplineer beteken om op te voed.  Straf is maar net ‘n tydelike deel van dissipline: ‘n korttermynmaatreël om die leerder van verkeerde optrede te weerhou.

Ouers is primêr verantwoordelik vir die dissipline van hulle kind en moet saam met die kind oplossings vir probleme vind.

ALGEMEEN

By Hoërskool Waterkloof streef ons daarna om ‘n kultuur vir effektiewe onderrig en leer daar te stel waar vakinhoude vir leerders in ‘n gedissiplineerde onderrigsituasie ontsluit word.  Dit moet vir onderwysers en leerders lekker wees om in so ‘n klassituasie onderrig te gee en te kan ontvang.

Hierdie waardes en norme vir die gedrag van beide onderwysers en leerders moet, soos vervat in die Onderwyswet, “‘n nie-rassige demokratiese en dinamiese onderwys wees, wat ons in staat sal stel om verantwoordelike volwassenes, ouers en lede van die gemeenskap te wees”.

Die skool beskerm ook die regte van leerders en onderwysers in die daarstelling van ‘n harmoniese en nederige verhouding waarbinne wedersydse respek tussen onderwysers, leerders en ouers sal heers; asook waarin samewerking en vertroue tydens die leerproses sal geskied.

SKOOLREËLS EN DISSIPLINE IN SKOLE

Gedragskode vir leerders

Art. 8[2] van die SA Skolewet, 1996, wys daarop dat ‘n gedragskode vir leerders daarop gemik moet wees om ‘n gedissiplineerde en doelgerigte skoolomgewing, wat toegewy is aan die bevordering en instandhouding van die gehalte van die “leerproses”, te vestig.

Die Skolewet plaas die onus op die Beheerliggaam om ‘n gedragskode vir leerders te aanvaar.  Dit is egter belangrik om daarop te let dat finalisering eers na oorleg met die leerders, ouers en opvoeders kan geskied. Dit is egter futiel om bepalings in die kode te plaas wat nie versoenbaar is met die toepaslike wetgewing nie.

Leerders word volgens wet verplig word om die bepalings in die gedragskode na te kom. Die skriftelike gedragskode moet in die besit van elke leerder en ouerhuis wees.

Bepalings van ‘n behoorlike regsproses

By enige tughandeling geld bepaalde universele grondbeginsels, wat in elke tugsituasie nagekom moet word.

Die volgende riglyne kan in die samestelling van ‘n regsproses oorweeg word:   ‘n Persoon wat aangekla word behoort die reg te hê op –

 • ‘n behoorlike geformuleerde klag wat aan hom/haar beteken word;
 •  voldoende tyd om sodanige klagte te oorweeg en, veral in die geval van ‘n minderjarige, met die bystand en raadpleging van die ouers en ook regsadviseurs, indien nodig;‘n behoorlike dissiplinêre verhoor met ‘n onbevange en onpartydige voorsitter of liggaam;
 • ‘n geleentheid om sy/haar kant van die saak volledig en sonder onderbreking of intimidasie te stel;
 • ‘n behoorlike kruisverhoor en om getuies te roep indien hy/sy dit verkies;
 • ‘n onbevooroordeelde en objektiewe uitspraak; en
 • ‘n appèl  deur ‘n onbevange en onpartydige persoon of liggaam.

 Doelwit    

Om die leerders tot verantwoordelike selfstandige besluitneming op te voed. In hierdie proses moet die ouerhuis en skool dinamies saamwerk. ‘n Sterk pligsbesef moet by die leerders gekweek en aangemoedig word, aangesien daar ‘n baie nou verband tussen swak pligsbesef, onaanvaarbare gedrag en swak vordering op skool is.

Debietstelsel

Alle oortredings is ernstige oortredings wat kan veroorsaak dat ‘n leerder [met 150 punte of meer] geskors of uit die skool gesit kan word.

 • Indien ‘n leerder wel meen dat hy/sy onregverdig behandel is, mag hy/sy appèl aanteken by die adjunkhoof verantwoordelik vir dié graad.  Hierdie appèl moet binne 24 uur geskied.
 • Alle debietpunte word deur die leerder onderteken, waarmee hy/sy erken dat dit die waarheid is wat aangeteken is. ‘n Kort beskrywing van die gebeure word ook aangeteken.
 • Indien ‘n leerder weier om te teken en sy appèl misluk, word die punte dadelik aangeteken.
 • Elke Woensdag word ‘n drukstuk van die leerder wat 50 debiete het, aan die graadhoof gegee.
 •  Leerders wat vir detensie kwalifiseer, sal op die laatste tydens grade-openinge op Woensdae kennisgewings ontvang om vir detensie aan te meld.   Dié kennisgewing bevat ‘n afskeurstrokie wat vir kennisname deur die ouer geteken en teruggestuur moet word skool toe.
 • Graadhoofde/fasehoofde van elke graad neem die rekenaardrukstuk en roep die betrokke leerder uit, verduidelik prosedure en oorhandig rekenaardrukstuk aan kind om aan ouers te gee vir kennisname en ontvangserkenning
 • Sodra ‘n leerder dus 50 debietpunte het, word ‘n drukstuk na die ouerhuis gestuur wat deur die ouers onderteken moet word
 • Sodra ‘n leerder 75 debietpunte  het, ontvang die ouer ‘n verdere skrywe en die leerder word onder ‘n remediërende program geplaas.  Die Instituut vir Tiener- en Jong Volwassene Leiding sal hier professionele leiding gee.
 • Sodra ‘n leerder ‘n oortreding begaan wat  veroorsaak dat hy/sy 100 debietpunte bereik, word sy/haar geval verwys na die Dissiplinêre Komitee: Debietpunte of die Dissiplinêre Komitee: Ernstige Oortredings om gestraf of verhoor te word.
 • Op 150 debietpunte word weereens kontak met die ouers gemaak. Die geval word weereens na een van die dissiplinêre komitees verwys vir verdere stappe.
 • Leerders wie se onderwyser afwesig is, moet volgens hul toesigrooster op toesig gaan. Hulle mag hoegenaamd nie buite klaslokale wees nie. Leerders mag slegs buite die klas wees indien hulle in besit is van ‘n formele getekende toestemmingsbrief wat deur ‘n personeellid ingevul is.
 •  ‘n Leerder wat 30 debietpunte geakkumuleer het, sit detensie. Hy/sy het dus grasie tot op 30 debietpunte voor hy/sy, sy/haar eerste detensie sit. Daarna ‘n detensie per 10 debietpunte.
 • Alle debietpunte sal op rapporte en ander amptelike dokumente aangedui word.
 • Indien ‘n leerder 50 debietpunte het, sal hy/sy nie in aanmerking kan kom vir leierskapsposisies nie. (VLR en Klofieraad)
 • Slegs die vierde kwartaal se geakkumuleerde punte word oorgedra na die volgende jaar.   Indien ‘n leerder aan die einde van die eerste kwartaal van die volgende jaar geen addisionele punte bygekry het nie, verval alle punte en begin sulke leerders weer op ‘n nulstaat.
 • Leerders wat 50 punte geakkumuleer het, mag nie vir Erekleure in aanmerking kom nie.  Leerders wat reeds Erekleure het, se dra van Erekleure word opgeskort tot die volgende jaar.  [50 debietpunte –  6 maande en 75 debietpunte  –  1 jaar]
 • Leerders wat 75 debietpunte geakkumuleer het, verbeur bloktyd.

Ouers word vriendelik versoek om ons te ondersteun met die implementering van hierdie stelsel. Dit is belangrik dat die ouerhuis saam met die skool werk aan die verbetering van die leerder se gedrag of probleme.

Kredietpunte

Dit word gebruik om positiewe samewerking onder die leerders te stimuleer. Leerders kry ‘n Ek was daar daar (EWD) boekie waarin hulle kredietpunte aangeteken word.

Kredietpunte word weekliks ingelees deur die voogonderwyser. Indien ‘n leerder meer as 30 debietpunte voor die einde van die maand het, moet hy/sy eers sy/haar detensies sit totdat die kredietpunte ingelees kan word.

Tugmaatreëls

Tug wat opgelê mag word, sluit die volgende in, maar is nie daartoe beperk nie:

Toekenning van debietpunte.

Dra van vorderingsverslag.

Detensie: dit word word op Vrydagmiddae gehou vir leerders wat daarvoor kwalifiseer  [vir 2 ure van 14:00 tot 16:00 by die skool onder toesig].  Daar sal besluit word of hulle moet studeer of ander werk moet verrig.

Verbeuring van bloktyd.

Verbod op dra van Erekleure.

Verbod op deelname aan sekere skoolaktiwiteite (bv. sport).

Skorsing en uitsetting: Die SA Skolewet bepaal dat ‘n beheerliggaam na ‘n regverdige verhoor, ‘n leerder van bywoning van die skool kan skors – as ‘n korrektiewe maatreël vir ‘n tydperk van hoogstens een week; of in afwagting van ‘n beslissing deur die Departementshoof [Onderwyshoof] of die leerder uit die skool gesit moet word op grond van ‘n skuldigbevinding aan ernstige wangedrag. Skorsing bly ‘n tydelike maatreël, terwyl uitsetting ‘n permanente maatreël is.

Kombinasie van bovermelde.

Vlakke van dissplinêre optrede

Leiers, onderwysers, graadhoofde, departementshoofde en adjunkhoofde.

Dissiplinêre Komitee: Debietpunte

Hierdie komitee is aangewys deur die Bestuursliggaam om dissiplinêre ondersoeke van wangedrag deur leerders te hanteer waar skorsing en uitsetting nog nie oorweeg word nie en om ‘n gepaste straf vir ‘n oortreding wat ‘n leerder by 100 of meer debietpunte gebring het, toe te ken. Die leerder se vorige oortredings en die strawwe daarvoor reeds opgeloop, word by die bepaling van die gepaste straf in ag geneem. Die Hoof kan egter te eniger tyd besluit dat ‘n leerder met 100 of meer debietpunte voor die Dissiplinêre Komitee: Ernstige Oortredings moet verskyn. Die Dissiplinêre Komitee: Debietpunte kan ook by die Hoof sodanige aanbeveling maak t.o.v. enige geval wat voor die komitee dien. Dissiplinêre Komitee: Ernstige Oortredings.

Hierdie komitee is soos voorgeskryf deur die Provinsiale Koerant 144 van 4 Oktober 2000 i.t.v. die Skolewet (84/1996). Die komitee hou formele, volwaardige dissiplinêre verhore (aanklagte, pleit, lei van getuienis, kruisverhoor, skuldig-/onskuldigbevinding, oplê van straf) in ernstige gevalle waar skorsing en uitsetting ‘n wesentlike moontlikheid is. Die komitee is deur die Bestuursliggaam aangewys en bestaan uit drie lede wat almal lede van die Bestuursliggaam moet wees of bevoeg is om daartoe verkies te word. Die voorsitter van dié komitee moet ‘n ouerlid van die Bestuursliggaam wees. ‘n Aanklaer word deur die hoof aangewys.

Ernstige oortredings behels dwelmgebruik of -misbruik, lasterlike kommunikasie, besoek van onwelvoeglike webtuistes, in besit van pornografie, drankgebruik of -misbruik, in besit van alkohol, in besit van vuurwapens, diefstal, eerkrenking.

Bogenoemde geld ook vir wanneer leerders die skool verteenwoordig op enige uitstappie, toer of kamp.

  • ‘n behoorlike geformuleerde klag wat aan hom/haar beteken word;
  • voldoende tyd om sodanige klag te oorweeg en, veral in die geval van ‘n minderjarige, met die bystand en raadpleging van die ouers en ook regsadviseurs, indien nodig;
  • ‘n behoorlike dissiplinêre verhoor met ‘n onbevange en onpartydige voorsitter of liggaam;
  • ‘n geleentheid om sy/haar kant van die saak volledig en sonder onderbreking of intimidasie te stel;
  • ‘n behoorlike kruisverhoor en om getuies te roep indien hy/sy dit verkies;
  • ‘n onbevooroordeelde en objektiewe uitspraak; en
  • ‘n appèl  deur ‘n onbevange en onpartydige persoon of liggaam.
  • Om die leerders tot verantwoordelike selfstandige besluitneming op te voed. In hierdie proses moet die ouerhuis en skool dinamies saamwerk.
  • Om ‘n sterk pligsbesef by die leerders te kweek en aan te moedig, aangesien daar ‘n baie nou verband tussen swak pligsbesef, onaanvaarbare gedrag en swak vordering op skool is.
  • A-oortredings is ernstige oortredings wat kan veroorsaak dat ‘n leerder [met 150 punte of meer] geskors of uit die skool gesit kan word.
  • Indien ‘n leerder wel meen dat hy/sy onregverdig behandel is, mag hy/sy appèl aanteken by die adjunkhoof verantwoordelik vir dié graad.  Hierdie appèl moet binne 24 uur geskied.
  • Alle debietpunte word deur die leerder onderteken, waarmee hy/sy erken
   • dat dit die waarheid is wat aangeteken is. ‘n Kort beskrywing van die gebeure word ook aangeteken.
   • Indien ‘n leerder weier om te teken en sy appèl misluk, word die punte dadelik aangeteken.
   • Elke Woensdag word ‘n drukstuk van die leerder wat 50 debiete het, aan die voogonderwysers gegee.
   • Leerders wat vir detensie kwalifiseer, sal op die laatste tydens graad-openinge op Woensdae kennisgewings ontvang om detensie te doen.   Dié kennisgewing bevat ‘n afskeurstrokie wat vir kennisname deur die ouer geteken en teruggestuur moet word skool toe.
   • Graadhoofde/adjunkhoofde van elke graad neem die rekenaardrukstuk en roep die betrokke leerder uit — verduidelik prosedure en oorhandig rekenaardrukstuk aan kind om aan ouers te gee vir kennisname en ontvangserkenning.
   • Sodra ‘n leerder dus 50 debietpunte het, word ‘n drukstuk na die ouerhuis gestuur wat deur die ouers onderteken moet word.
   • Sodra ‘n leerder 75 debietpunte  het, ontvang die ouer ‘n verdere skrywe en die leerder word onder ‘n remediërende program geplaas.  Die Instituut vir Tiener- en Jong Volwassene Leiding sal hier professionele leiding gee.
   • Op 100 debiete word ‘n afspraak met die ouers gemaak en ‘n gesamentlike poging word aangewend om die leerder te help.
   • Sodra ‘n leerder ‘n oortreding begaan wat  veroorsaak dat hy/sy 100 debietpunte bereik, word sy/haar geval verwys na die Dissiplinêre Komitee: Debietpunte of die Dissiplinêre Komitee: Ernstige oortredings om gestraf of verhoor te word.
   • Op 125 en 150 debietpunte word weereens kontak met die ouers gemaak. Die geval word weereens na een van die dissiplinêre komitees verwys vir verdere stappe.
   • Leerders wie se onderwyser afwesig is, moet volgens hul toesigrooster op toesig gaan. Hulle mag hoegenaamd nie buite klaslokale wees nie.
   • ‘n Leerder wat 30 debietpunte geakkumuleer het, sit detensie. Hy/sy het dus grasie tot op 30 debietpunte voor hy/sy, sy/haar eerste detensie sit. Daarna ‘n detensie per 10 debietpunte.
   • Alle debietpunte sal op rapporte en ander amptelike dokumente aangedui word.
   • Indien ‘n leerder 50 debietpunte het, sal hy/sy nie in aanmerking kan kom vir leierskapsposisies nie.
   • Slegs die vierde kwartaal se geakkumuleerde punte word na die volgende jaar oorgedra.  Dit geld vir A- sowel as B-kategorie oortredings.   Indien ‘n leerder aan die einde van die eerste kwartaal van die volgende jaar geen addisionele punte bygekry het nie, verval alle punte en begin sulke leerders weer op ‘n nulstaat.
   • Leerders wat 50 punte geakkumuleer het, mag nie vir Erekleure in aanmerking kom nie.  Leerders wat reeds Erekleure het, se Erekleuredrag word opgeskort tot die volgende jaar.  [50 – 6 maande en 75 – 1 jaar]
   • Leerders wat 75 punte geakkumuleer het, verbeur bloktyd.
   • Ouers word vriendelik versoek om ons te ondersteun met die implementering van hierdie stelsel. Dit is belangrik dat die ouerhuis saam met die skool werk aan die verbetering van die leerder se gedrag of probleme.
  • Toekenning van debietpunte.
  • Dra van vorderingsverslag.
  • Detensie: dit word op Vrydagmiddae gehou vir leerders wat daarvoor kwalifiseer  [van 14:00 tot 17:00 by die skool onder toesig].  Daar sal besluit word of hulle moet studeer of ander werk moet verrig.
  • Verbeuring van bloktyd.
  • Verbod op dra van Erekleure.
  • Verbod op deelname aan sekere skoolaktiwiteite (bv. sport).
  • Skorsing en uitsetting: Die SA Skolewet bepaal dat ‘n beheerliggaam na ‘n regverdige verhoor, ‘n leerder van bywoning van die skool kan skors – as ‘n korrektiewe maatreël vir ‘n tydperk van hoogstens een week; of in afwagting van ‘n beslissing deur die Departementshoof [Onderwyshoof], of die leerder uit die skool gesit moet word, op grond van ‘n skuldigbevinding aan ernstige wangedrag. Skorsing bly ‘n tydelike maatreël, terwyl uitsetting ‘n permanente maatreël is.
  • Kombinasie van bovermelde.
  • ‘n Ouer wat as voorsitter optree (wat lid is van die  Bestuursliggaam of bevoeg is om daartoe verkies te word);
  • ‘n Adjunkhoof.
  • ‘n Graadhoof (van dié graad waartoe die leerder behoort).
  • assosieer ek my nie met enige wandade nie en verwerp ek alle dade van geweld, vandalisme en ander onwelvoeglikhede teenoor my skool.
  • my te onderwerp aan die skooldissipline en skoolreëls [Aanhangsel A] soos deur die dissiplinebeleid [Aanhangsel B] van die skool bepaal, en stem ek saam met die skool en grondwet se tugstelsel. [Volgens die Nasionale Onderwysgedragskode bestaan tug uit teregwysing, tydelike opskorting van klasonderrig tot ‘n maksimum van drie maande en tydelike skorsing.  Skorsing en uitsetting sal geskied volgens die gedragskode en dissiplinestelsel soos deur die Skolewet voorgeskryf];
  • betyds te wees vir skool en slegs volgens die bepaalde skoolrooster te handel en korrek te verdaag.  Kwytskelding van verpligte onderrigtyd moet met die nodige dokumentasie en goedkeuring geskied alvorens vrywaring tot verlof toegestaan sal word;
  • my onderwyser/es en medeleerders te respekteer;
  • my huiswerk, klaswerk, toetse/eksamens en enige ander akademiese opdragte nougeset uit te voer;
  • te help met die instandhouding en vernuwing van my skool;
  • my te onderwerp aan billike versoeke soos deur die Leierraad, Verteenwoordigende Leerderraad en onderwysers aan my opgedra, bv.  opruiming, lesvoorbereiding;
  • in buiteskoolse verband altyd so op te tree dat ek die naam van die skool sal uitdra;
  • nie enige dwelms of drank skool toe te bring, te versprei of op die skoolterrein te gebruik nie en my aan willekeurige dwelmtoetse en deursoeking deur die SAPD te onderwerp soos dit sporadies deur die skoolbestuur nodig geag mag word.
  • sonder enige toestemming die skoolterrein, geboue of fasiliteite te gebruik nie;
  • enige skooleiendom te beskadig of te steel nie, wat volgens die regstelsel ‘n kriminele oortreding is, of sonder toestemming enige apparatuur te verwyder nie;
  • medeleerders of onderwysers te intimideer, dreig of af te knou nie, asook om my nie skuldig te maak aan wangedrag wat die klasatmosfeer en leerproses benadeel nie;

 

KLEREDRAG

DOGTERS:

Somersdrag

 • Romp Koningsblou, drupdroog.
 • Bloes Blou, kortmou, poliëster-katoen.
 • Skoene Swart standaard skoolskoene wat toeryg of met ‘n bandjie oor die brug van die voet.
 • Kouse Kort wit sokkies omgevou.
 • Oortrektrui Mouloos, dieselfde kleur as die romp met voorgeskrewe strepe in die V-hals.  Geen langmoutruie word toegelaat nie. Matrieks dra ‘n wit oortrektrui, soos deur klereverskaffers voorsien.

Wintersdrag

 • Romp Koningsblou, drupdroog.
 • Bloese Blou, langmou, poliëster-katoen.
 • Skoene Soos vir somer.
 • Kouse Lang kouse — soos deur klereverskaffers voorsien.
 • Baadjie [verpligtend] Enige amptelike skoolbaadjie.
 • Das Voorgeskrewe blou skooldas/spesiale das.
 • Trui Oortrektrui met V-hals.   Slegs onder baadjie.
 • Serp [Afmetings: 20cm x 160cm] Wit serp is toelaatbaar [sonder strepe].

LO-drag Slegs die Klofiebroekie en -hempie word skool toe gebring en aangetrek.

Sportdrag

Besonderhede van sportdrag soos deur die verskillende sportsoorte vereis word is by die Sportburo van die skool en die afrigters beskikbaar.

 

SEUNS:

Somersdrag

 • Broek Blougrys langbroek of grys standaard kortbroek.
 • Hemp Blou, kort- of langmou, poliëster-katoen.
 • Skoene Swart toerygskoolskoene met standaard sooldikte. Geen aanglipskoene nie.
 • Kouse Blougrys met strepe in omslag.
 • Das Voorgeskrewe blou skooldas/spesiale das.
 • Oortrektrui Moulose oortrektrui met V-hals [soos vir dogters]. Geen langmoutruie word toegelaat sonder ‘n baadjie nie.
 • Gordel Swart of grys met ‘n normale grootte gespe.

Wintersdrag

 • Broek Blougrys langbroek [soos vir somer].
 • Hemp Blou, langmou, poliëster-katoen.
 • Das Voorgeskrewe blou skooldas/spesiale das.
 • Baadjie [verpligtend] Soos vir dogters.
 • Serp Wit serp [sonder strepe] is toelaatbaar – 20cm x 160cm.

LO-drag: Slegs die Klofiebroekie en hempie word skool toe gebring en aangetrek.

 

Sportdrag

Besonderhede van sportdrag soos deur die verskillende sportsoorte vereis word, is by die klerewinkel van die Sportburo van die skool en die afrigters beskikbaar.

Algemeen

 • ‘n Koningsblou Drimac-baadjie met skoolwapen mag slegs  aangetrek word as dit reën.  Dit is slegs by die klerewinkel van die Sportburo beskikbaar. ‘n Amptelike sportsak is by die klereverskaffers beskikbaar.
 • Tydens formele funksies word ‘n langbroek en baadjie gedra.

Amptelike baadjies

 • Blou baadjie met skoolwapen (Word vervang met die gestreepte baadjie)
 • Blou baadjie met gestreepte omboorsel vir kleure (Word vervang met die gestreepte baadjie)
 • Gestreepte erekleurebaadjie met erekleurewapen mag slegs vanaf gr. 10 gedra word.
 • Klofieraad: Erekleurebaadjie met wit hemp
 • Slegs een balkie per aktiwiteit mag op die baadjie gewerk word.
 • Slegs erkende lapelwapens wat deur die skool toegeken is, mag op die baadjie gedra word.

 

SKOOLREËLS

Skooltye

Aanvang: 07:25 Ma. – Vry. [personeel 07:15]

Verdaag: 14:00 Ma. – Vry.

Skoolterrein

Die skoolterrein word voor skool en tydens pouses deur die Klofieraadslede afgebaken. Die leerders mag nie in die klaskamers, by die fietsloods, die motors of motorfietse vertoef of speel nie.

Geen gevaarlike speletjies, stampery, bakleiery en afknouery word toegelaat nie. Geen leerder mag die skoolterrein gedurende skoolure sonder toestemming verlaat nie.

Skooldrag

Die voorgeskrewe skooldrag moet gedra word — selfs ná skool moet die leerders die uitnemende beeld van die skool uitdra. Tydens sportbyeenkomste moet slegs Hoërskool Waterkloof se sportdrag gedra word. Indien ‘n leerder op grond van skooldrag as ‘n Klofie geïdentifiseer kan word, geld alle reëls op die skoolterrein en die openbaar.

Voorkoms van leerders

Debietinskrywings word daagliks gegee tot die voorkoms reg is.

DOGTERS

Grimering: Geen grimering of permanente grimering word toegelaat nie.

Juwele: Geen hangertjies, tongringe, neusringe, armbande, haarrekkies om arms of rekke met enige inskripsie of ring word toegelaat nie.

Horlosies: Geen sierhorlosies met krale wat soos ‘n armband lyk nie.

Oorkrabbertjies: Slegs silwer of goud. Geen pêreltjies of steentjies nie. Knoppies met ‘n deursnee van tot 4 mm en ringetjies, sonder enige iets wat daaraan hang, waarvan die binnedeursnee nie 1 cm oorskry nie en die ringetjie nie dikker as 2mm is nie, mag gedra word. Slegs een oorkrabbertjie per oor net in die onderste gaatjie.

Naels: Die naels moet netjies en uniformvriendelik wees. Kleurlose naelversterking mag gedra word. Wanneer ‘n dogter haar hande vertikaal hou mag haar naels nie vanaf die palmkant gesien word nie. ’n Dogter moet trots wees op haar hande se voorkoms.

Hare: Die hare moet vasgemaak word as dit oor die onderste ronding van die hempskraag hang. Hare moet gekam word voordat dit vasgemaak word. Geen slierte mag voor die ore of van die kuif af, in die gesig, oor die wenkbroue hang nie. Alle knippies of hulpmiddels mag net in die kleur van die dogter se hare of wit wees. Hare mag nie gekleur word nie.

Informele drag: Geen onderklere mag enigsins uitsteek of wys nie.

Baadjies: Die dogters se hempskrae moet netjies oor die baadjie se kraag gedra word.

Tatoeëring/Graffiti op liggame: Geen.

 

SEUNS

Hare: Seuns moet aan die volgende voorskrifte vir hulle hare voldoen: Wanneer die hare afgekam word: kante mag nie oor die ore hang nie;

Voor: twee vingerbreedtes bokant wenkbroue;

Agter: paslike lengte: mag nie aan die kraag raak nie.

Geen “vreemde” of onkonvensionele haarstyle word toegelaat nie. Hare moet netjies gekam wees. Geen jel of iets soortgelyks mag gebruik word nie.

Baarde: Geen stoppelbaarde word toegelaat nie. Seuns moet ten alle tye gladgeskeer wees.

Wangbaarde: Wangbaarde mag nie laer as die middel van die oorgat gedra word nie en moet kort gesny wees.

Juwele: Ringe, oorbelle, tongringe, neusringe, armbande [rekkies of leer] en kettinkies word nie toegelaat nie. Dit sal gekonfiskeer word.

Tatoeëring/Graffiti op liggame: Geen

 

Gedrag

Daar word verwag dat leerders altyd goed gemanierd en hoflik sal optree teenoor mekaar, teenoor die personeel, teenoor besoekers en teenoor die publiek. Arrogansie en teëpratery sal nie geduld word nie; die reël geld ook op die sportveld. Vuilspel word nie geduld nie en word swaar gestraf.

Elektroniese apparaat

Die gebruik van elektroniese toebehore soos I-Pods en MP3’s, ens. en enige ander digitale apparaat maak inbreuk op die leeratmosfeer. Sodanige apparaat mag slegs buite skoolure gebruik word. ‘n W606 word ingevul nadat sulke apparaat gekonfiskeer is.

Selfoongebruik

‘n Selfoon mag nie tydens lestyd gebruik word nie. Indien wel, word die foon gekonfiskeer (die “sim”-kaart mag nie verwyder word nie) ‘n dokument word aan die leerder uitgereik, dit word volgens voorskrif in ‘n koevert geplaas en in die kluis gebêre. Die leerder kan die selfoon die volgende dag by die algemene kantoor gaan afhaal en die dokument wat deur ouers/voogde onderteken is, inhandig.

Beweging:

Voor skool

Leerders beweeg vroegtydig na die vierkant en wanneer die klok lui, word onmiddellik met die opening begin. Skooltasse moet by die voogklas geplaas word alvorens daar na die vierkant toe beweeg word.

Klaswisseling

Leerders beweeg flink en vinnig tydens klaswisseling. Daar word 5 minute toegelaat vir wisseling van leerders. Geen laatkommery word toegelaat nie.

Skaatsplanke

Geen skaatsplanke word op die terrein toegelaat nie, selfs nie oor naweke nie.

Verbode terrein voor skool en tydens pouses

Vanaf die fietsloodshek tot by die netbalbane mag geen leerder aan die westekant van die pad by die tennisbane wees nie, veral nie tussen die geparkeerde voertuie nie.

Die netbalbane, die wal noord van die netbalbane en die trappe is buite perke. Daar mag nie in groepies op die rugbyveld gesit word nie. Slegs leerders wat met spele besig is mag die suidelike helfte van die B- en C-rugbyveld gebruik.

Ander verbode terreine:

 • Telbord, trappies en advertensieborde.
 • A-rugbyveld, pawiljoene en agter pawiljoen
 • Krieketklubhuis
 • Tennisklubhuis, tennisbane en walle by tennisbane
 • Hokkievelde
 • Eerste en tweede verdieping, asook trappe
 • Parkeerareas
 • Walle noord van A-hokkieveld
 • Alle klaskamers
 • Dienswerkers se kwartiere
 • Tussen voertuie

Kougom

Die kou van kougom is verbode.

Rook

Leerders wat rook, ondermyn hulle gesondheid en sal swaar gestraf word indien hulle betrap word. Leerders mag nie in besit wees van vuurhoutjies, aanstekers, sigarette of rookmateriaal nie.

Tasse

Skooltasse moet van ‘n versterking voorsien wees – seilsakke word nie toegelaat nie. Niks behalwe die leerder se naam mag op die tas geskryf, geverf of geplak wees nie.

Motors en motorfietse

Slegs leerders met rybewyse mag die skool met ‘n motor of motorfiets besoek.

Leerders parkeer slegs binne met toestemming van ‘n adjunkhoof/visehoof.

Motorfietse moet op die afgebakende gebied wat daarvoor gereserveer is, parkeer word — ook ná skoolure. Onder geen omstandighede mag motorfietse op stoepe beweeg of parkeer word nie.

Hoflikheid en versigtigheid is noodsaaklik.

Diefstal

Elke leerder moet alles in sy vermoë doen om behulpsaam te wees met die uitroei van hierdie euwel. Die skool kan ongelukkig nie aanspreeklik gehou word vir enige verliese nie. Alle kledingstukke moet duidelik gemerk word.

Vandalisme

Geen krappery op banke, mure of ander plekke word toegelaat nie. Ons versoek leerders om vandalisme te bekamp aangesien die infrastruktuur deur die ouers met skoolgelde onderhou word.

Toesluitkassies

Sluitfasiliteite vir leerders se besittings is by die skool beskikbaar. Koste beloop R140 per kassie vir die eerste jaar en daarna R120 per jaar wat aan die begin van die jaar by die kantoor inbetaal word en die kwitansie dan na me. Human in K29 geneem word vir bespreking. Indien twee leerders die kassie sou deel, word die koste tussen hulle verdeel. Groot sluitkaste vir krieket- en gholfspelers is teen R250 per jaar te huur.

Dwelms/Drank

Enige leerder wat hom/haar skuldig maak aan die gebruik, misbruik, in besit van dwelms/alkohol op die skoolterrein en/of tydens enige amptelike uitstappie/toer/kamp/byeenkoms, sal voor ‘n dissiplinêre komitee van die skool gedaag word en gestraf word volgens die skool se dissiplinêre kode. Volgens die Skolewet mag leerders vanaf Jan. 2009 volgens sekere voorskrifte getoets word vir die gebruik van dwelms.

Afwesigheid

Indien ‘n leerder afwesig is, sal die skool ‘n SMS aan die ouer stuur wat die afwesigheid bevestig. Afwesigheidsbriefies moet op die eerste dag wat die leerder weer die skool besoek, by die voogonderwyser ingehandig word. Na drie dae se afwesigheid of afwesigheid tydens ‘n toets of eksamen, moet ‘n doktersertifikaat ingehandig word.

Periode-afwesigheid

Daar word tydens elke periode register gehou om periode-afwesigheid te kontroleer. Indien ‘n leerder nie in die klas is nie, word ‘n SMS aan die ouer gestuur om die periode- afwesigheid te bevestig.

Siekte tydens skoolure

Geen leerders mag van die publieke telefoon of ‘n selfoon af bel indien hy/sy siek word gedurende skoolure nie. Toestemming moet by die graadhoof verkry word en die sekretaresse sal die ouers skakel.

LEERDERS MOET DEUR OUERS BY DIE ADMINISTRATIEWE BLOK AFGEHAAL EN UITGETEKEN WORD.

Afsprake gedurende skooltye

Leerders mag by die hoogste uitsondering toestemming kry om afsprake gedurende skooltye na te kom. ‘n Brief van die ouer /voog moet gedurende voogperiode aan die graadhoof gegee word om toestemming te verleen. ‘n Leerder moet voor sy/hy die skool verlaat, die toestemmingsbrief deur vakonderwysers laat teken en dit by ontvangs ingee. Ouers moet vooraf ‘n tyd met die kind afspreek en hom/haar by ontvangs uitteken. Geen leerder sal oor die interkom geroep word nie omdat dit onderrig steur. ‘n Leerder moet tot 10:00 by die skool wees om teenwoordig gemerk te word.

Dra van onwettige juwele

Indien ‘n leerder skuldig is aan die dra van verbode juwele, word dit gekonfiskeer en ‘n debietvorm voltooi. ‘n Bewys word aan die leerder uitgereik. Dit word volgens voorskrif in ‘n koevert geplaas en by die kluis ingehandig en die leerder kan dit eers aan die einde van ‘n kwartaal by die algemene kantoor afhaal.

Algemeen

Die skool is ‘n geordende gemeenskap en tree gedissiplineerd op — dit is bevorderlik vir prestasie. Die beste dissipline is selfdissipline en daarom streef ons tot ons eie voordeel en tot voordeel van mekaar altyd daarna. Die samewerking van elke leerder, ouer en onderwyser word versoek.

Teistering / pornografie / haatspraak / viktimisering

Leerders wat betrokke is by onwelvoeglike materiaal (in enige formaat) of gedrag wat aanstoot gee, sal swaar gestraf word.

 

SKOOLSIMBOLE

Erekode

As leerders van Hoërskool Waterkloof:

 • bou ons in geloof op die drie-enige God, Vader, Seun en Heilige Gees met die wete dat Hy ons lewens rig en lei;
 • eer ons ons taal, kultuur en tradisies, respekteer ons ons medemens;
 • sal ons die beeld van ons skool lojaal uitdra;
 • streef ons daarna om ons talente te ontwikkel;
 • beloof ons om saam te bou in geloof.

Ons skoolwapen, leuse en skoollied

Die Skoolwapen
Hoërskool Waterkloof

one

 • Die skoolwapen is ontwerp met die leuse as uitgangspunt en is by die Buro vir Heraldiek geregistreer en geniet dus wetlike beskerming.   Dit beteken dat die besondere samestelling van kleure en simbole van ons wapen deur geen ander instansie gebruik mag word nie.
 • Een van die onderskeidende kenmerke van ons wapen is die skildsoom in goud, een van ons skool se kleure.
 • Die volgende onderskeidende kenmerke is die triquetra in wit, bestaande uit drie gevlegte halwe sirkels, een van die  heraldiese simbole wat die Drie-Eenheid van God voorstel.   Dit is ingesluit om “geloof” te versinnebeeld.
 • Die laaste kenmerk is die sirkel in goud wat deur die triquetra vleg.   Dit is ingesluit omdat die sirkel die simbool van volmaaktheid is en soos wat in die motivering van die leuse aangedui word, streef ons na uitnemendheid, want “ons bou in geloof”.

 

Skoolleuse
“Ons bou in Geloof”

Die motivering van hierdie leuse is soos volg:

“Ons”

 • Met “ons” word uitdrukking gegee aan die gemeenskaplike aanvaarding van verantwoordelikheid vir die hede en die toekoms en die gemeenskaplike taakstelling deur almal wat by die skool en al sy aktiwiteite betrokke is.
 • Met “ons” word verder uitdrukking gegee aan die feit dat ons een geloof, hoop en liefde deel en dat ons gemeenskaplike verantwoordelikheid aanvaar vir die bouwerk wat gedoen moet word op alle terreine van die Christelik-nasionale volkslewe.   In hierdie voorneme sien ons onsself en ons taak as deel van die groter geheel van die opbouwerk wat in ons vaderland gedoen word tot realisering van ons strewes en ons ideale.

“Bou”

Die sleutelwoord “bou” is omvattend met ‘n ryk inhoud wat alle fasette van sinvolle arbeid aandui.

Die woord “bou” gee vir ons uitdrukking aan:

 • die gemeenskaplike positiewe aktiwiteit van die gemeenskap wat by die skool betrokke is, naamlik om te bou aan die gees, verstand en liggaam van ons skoolgaande jeug en daardeur aan ons volk;
 • die feit dat ons voortdurend besig wil wees om sinvolle doelwitte na te streef wat tot voordeel strek van almal wat by die skool betrokke is, asook van die land en volk as geheel;
 • die feit dat ons eerstens ewige waardes wil bou, maar ook stoflike dinge tot stand wil bring wat kosbare erfenisse vir die nageslag kan wees.

“In Geloof”

Geloof dui vir ons geloof aan in die drie-enige God soos Hy Hom in sy Woord en in sy dade in die geskiedenis van volkere en ook van die Afrikanervolk openbaar.

Deur te sê dat ons in geloof bou:

 • Bely ons dat ons glo.
 • Is ons dankbaar dat ons mag glo.
 • Erken ons dat werk sonder geloof en geloof sonder werk vrugteloos is.
 • Bely ons dat as God nie die bouwerk doen nie, ons bouwerk tevergeefs sal wees.
 • Onderneem ons om aan God die eer te gee vir alles wat Hy deur ons tot stand mag bring.

Skoollied

Woorde: Prof. S.J. Pretorius

Musiek: Dirkie de Villiers

Hier op die kruising van die weë
is hoog ons skoolgebou geleë
waar ons die toekoms bou en sterk
vir enkeling en nasie werk.
Waar paaie kruis daar moet mens kies
die pad van wins of van verlies,
van bou of breek, van doen of laat,
van glo of vrees, van goed of kwaad.

Refrein:

Vas lê die fondament en trou
van die karakter wat ons bou,
die kennismure opgerig,
die vriendelike vensterlig,
die dak van diensbaarheid en plig:
geheel van hand en hart en hoof!
Ons bou in geloof!

ONS BOU IN GELOOF

Graadvaandels

Die hartklop van  Hoërskool Waterkloof is gesetel in die ontwikkeling van ons leerders.  Hierdie ontwikkeling word versinnebeeld deur ‘n saad wat in vrugdraende grond geplant word om sodoende te ontwikkel tot ‘n volwasse vrugdraende plant.  Die groeiproses is afhanklik van ‘n geskikte medium, gebalanseerde voeding, genoegsame vog en optimum lig.

one-14

ADMINISTRASIE

INSKRYWINGS

Nuwe leerders meld aan by die ontvangstoonbank waar hulle ‘n inskrywingsvorm ontvang om te voltooi. Hierdie voltooide vorm moet saam met ‘n oorplasingskaart, die nuutste punteverslag en alle prestasieverklarings ingehandig word. ‘n Adjunkhoof voer ‘n onderhoud met die aansoeker en sy/haar ouers. Die aansoekvorm word dan aan die betrokke graadhoof oorhandig, wat inligting aangaande die leerder inwin, alvorens ‘n besluit gemaak word. Die betrokke vorm word deurgegee aan die finansiële kantoor waarna dit op die rekenaarstelsel gelaai word en die nuwe leerder ‘n rooster ontvang.

Voornemende gr. 8-leerders voltooi die aansoek by hul laerskole en deurloop nie die onderhoud nie.

 

SKOOLVERLATERS

Vorm W3 word aan die leerder oorhandig wat hy/sy moet laat onderteken.  Die vorm word dan na die klasvoog geneem vir kennisname, daarna na die vakonderwysers in gevalle waar die leerder boeke van die skool ontvang het.  Die vorm word dan na die klasvoog geneem vir kennisname, na die finansiële kantoor en laastens weer na die administratiewe kantoor, waar ‘n oorplasingskaart aan hom/haar oorhandig sal word. Geen leerder sal by ‘n nuwe skool toegelaat word sonder die nodige oorplasingskaart  nie.

 

SKOOLBYWONING

 • Leerders moet asseblief nie later as 7:20 by die skool arriveer nie, sodat hulle om 7:25 reeds aangetree het vir saalopening op Maandae, gradeopening op Woensdae en aantreebladopening op Vrydae.
 • Leerders wat laat by die skool arriveer, kry debiete.

 

AFWESIGHEID 

 • Indien ‘n leerder afwesig is, word verwag dat die ouers die kantoor voor 09:00 sal skakel, of ‘n brief aan die graadhoof sal rig.  Na afwesigheid moet die leerder die eerste dag wat hy/sy die skool weer besoek, ‘n brief van sy/haar ouers aan sy/haar voogonderwyser oorhandig.  Mediese sertifikate word vereis indien ‘n leerder meer as drie dae afwesig was.
 • Indien ‘n leerder afwesig is tydens geskeduleerde toetse of  eksamen, moet ‘n mediese sertifikaat ingegee word.

Skoolbywoning word op getuigskrifte aangedui.

 

BETROKKENHEID

ALUMNI

KLOFIETROTS

KlofieTrots is die amptelike ouerondersteunersklub wie se mandaat deur die Beheerliggaam van Hoërskool Waterkloof ondersteun word. Die visie is om deelname, betrokkenheid en ondersteuning te bevorder tot voordeel van enige deelnemers, leerders, afrigters, beamptes, personeel en organiseerders van alle kultuuraktiwiteite, sportspanne en enige ander verteenwoordigende groepe. Hierdie groepsidentiteit lei tot die ontwikkeling van ‘n sterk klubgees en gesindheid wat die openbare beeld van die skool en wyer samelewing sal bevorder.

Tee en koffie word tydens tuisbyeenkomste aan Klofie- en besoekende ouers bedien. KlofieTrots behartig ook die verhuring van die lapa en klubhuis aan die publiek.

KlofieTrots-lede kan die lapa en klubhuis teen spesiale tariewe huur.

Skakel vir Hannelie (tel: 012 347 7707, e-pos: hannelie.koch@klofies.co.za) vir besonderhede.

Die klub dra die verantwoordelikheid vir die onderhoud van die klubhuis en lapa. Toekennings en skenkings wat op die bevordering van kultuuraktiwiteite, sportaktiwiteite en die skool gemik is, word by geleentheid gemaak.

Lidmaatskap word jaarliks hernu en verskeie lidmaatskapspakette sal eersdaags bekend gestel word.

KlofieTrots-drag is by die winkel langs die Sportburo beskikbaar. Daar word tans ‘n splinternuwe en opwindende kleredragreeks beplan. Meer besonderhede hieroor sal later vanjaar beskikbaar wees.

KlofieTrots-lede se gedrag word deur die gedragskode bepaal en hierdie beeld dien ook as ‘n voorbeeld vir alle ander ondersteuners.

Ons vertrou dat voornemende Klofie-ouers se verbintenis met die skool een van opwinding en plesier sal wees deurdat u as deel van ‘n herkenbare groep ons skool tydens sport- en kultuurgeleenthede sal verteenwoordig. Positiewe ondersteuning dra grotendeels by tot die suksesverhale waarvoor Hoërskool Waterkloof op alle gebiede alom bekend is. Moet dus nie u rol en bydrae onderskat nie!

Sluit gerus by ons aan en word deel van ‘n dinamiese groep ondersteuners. Ons sien daarna uit om u langs die sportveld en by kultuurbyeenkomste te sien.   

KlofieTrots-groete.

GERHARD PFAFF  – VOORSITTER

Gerhard@masafrica.com

 

Gedragskode:  Ondersteuners

DOELSTELLING

Om te verseker dat ondersteuners te alle tye ‘n goeie beeld van Hoërskool Waterkloof uitdra, omdat ondersteuners ‘n belangrike skakel tussen deelnemers, die skool en die publiek is.

RIGLYNE

 • Ondersteuners moet te alle tye positiewe ondersteuning aan deelnemers gee, d.w.s. geen kritiek op medespelers, ouers of afrigters lewer nie.
 • Ondersteuners mag onder geen omstandighede deelnemers tot vuilspel aanmoedig nie.
 • Onder geen omstandighede mag skeidsregters of beamptes gekritiseer, gevloek of beledig word nie.
 • Ondersteuners mag onder geen omstandighede by argumente, bakleiery, ens, met ondersteuners van ander skole betrokke raak nie.
 • Geen vuiltaal sal langs die sportveld toegelaat word nie.
 • Geen alkohol sal langs die sportveld toegelaat word nie.  Indien ‘n ondersteuner wat alkohol gebruik, geïdentifiseer word, sal dit aan een van die sportbestuurslede gerapporteer word, waarna daardie persoon versoek sal word om die terrein te verlaat.
 • Ondersteuners moet te alle tye op die pawiljoen of agter die advertensieborde sit. Indien ondersteuners versoek sou word om op die pawiljoen te sit, sal dit van alle ondersteuners verwag word om so ‘n versoek na te kom.
 • Geen ondersteuners sal langs die veld aan die kant van die pawiljoen toegelaat word nie.  Ondersteuners moet hulle plekke op die pawiljoen inneem.
 • Indien ‘n ouer sou opmerk dat leerders hulle skuldig maak aan wangedrag soos rook en vuiltaal op die sportveld, word dit van die ouer verwag word om sodanige insident onmiddellik aan die betrokke sportdirekteur te rapporteer.  Identifisering van die persoon is belangrik.
 • Dit word van ouers van Hoërskool Waterkloof verwag om hierdie riglyne onder die aandag van besoekende ondersteuners te bring.
 • Indien ‘n ouer of ondersteuner ‘n probleem het wat hy/sy onder die aandag van die skool wil bring, kan hy/sy dit die dag na die wedstryd of byeenkoms met die afrigter, sportdirekteure of sporthoof bespreek.

Hoërskool Waterkloof se ondersteuners kan ‘n positiewe bydrae lewer en ‘n groot verskil maak deur bogenoemde na te kom.

 

INSTITUUT VIR LEIERSKAP

Die Instituut vir Leierskap is in 2010 begin omdat elke kind in Hoërskool Waterkloof die reg het om sy/haar lewensvaardighede en selfvertroue te ontwikkel, hom-/haarself te leer ken en ontdek en om hom-/haarself in ‘n veilige omgewing wat geskep word, te assesseer.

Tradisionele leierskapsposisies bestaan ook in die skool, maar baie leerders se leierskappotensiaal kom nie tot sy reg in die fenomenale talentpoel by die skool nie.

Kundige aanbieders is genader om die verskillende kursusse aan te bied. Onderwerpe wat vreemd mag klink, word ook in die program gedek.  Die direksie van die Insitituut bestaan uit uiters bekwame sakelui en deskundiges op leierskapgebied wat sal poog om die loodspoging van die program sonder haakplek te laat verloop.

Die program is op Maxwell se sewe kwaliteite van leierskap gebaseer.  Leerders kry die geleentheid om sonder die druk van ‘n skriftelike toets, die nodige vaardighede prakties te bemeester.  ‘n Sertifikaat word aan die einde van elke jaar deur die skool en die aanbieder ontvang.  Erekleure word deur die skool en ‘n goue penning deur die ATKV toegeken indien ‘n leerder 30 punte in totaal in sy graad 8-, 9-, 10- & 11-jaar verwerf en kleure en ‘n silwer medalje vir 20 punte.  Die Instituut vir Leierskap hou ‘n merieteaand waar toekennings tydens ‘n glansgeleentheid aan leerders gemaak word.

Aanbiedingsessies duur ongeveer ‘n uur.  Afdelings soos noodhulp word oor vier middae aangebied. Koste beloop R500 per kind per jaar.

Hoërskool Waterkloof glo dat leiers die volgende kwaliteite soos deur Maxwell geïdentifiseer, moet bemeester:  visie, sinvolle kommunikasie, goeie menseverhoudings, karakter, vermoë, dapperheid en diensbaarheid.

Die program word met dié kwaliteite in gedagte, opgestel.  Spesialiste op elke gebied word betrek om die aanbiedings waar te neem.

DIE INSTITUUT WORD GEBORG DEUR MG McCARTHY, HATFIELD. 

KONTAKPERSOON: RIAAN WALDICK, 079 094 0408 / riaanw@mcmotor.co.za

 

 

KOMMUNIKASIEKANALE

Spreekure

Akademiese personeellede is Woensdagmiddae per afspraak beskikbaar vir onderhoude. Indien enige probleem wat algemene skoolsake betref, ondervind word, moet die ouer met die kind se graadhoof skakel.

Jaarblad

Die jaarblad verskyn elke jaar en is ‘n toonbeeld van die afgelope jaar se gebeure. Die blad bestaan hoofsaaklik uit ‘n fotobeeld van prestasies en aktiwiteite. ‘n Poging word aangewend om die blad só saam te stel dat dit as ‘n aandenking vir die toekoms gehou kan word en ook as ‘n ware uitstalvenster vir ons skool kan dien. Dit is ‘n tradisie van Hoërskool Waterkloof wat ons met trots wil voortsit, want ons glo dat elke leerder wat trots op sy skool is, ook ‘n skat van herinnering wil opbou.

Rondskrywes [“Klofieklets“]

Die Klofieklets word weekliks op die skool se kommunikeerder gelaai. Geen Klofieklets word meer uitgedeel nie. Ouers moet in die Klofiedagboek teken dat hulle die betrokke rondskrywe ontvang het. Rondskrywes word ook op die Klofieweb geplaas. Kwartaalliks word prestasies van personeel en leerders met die ouers gekommunikeer.

Skoolkoerant  [“Klofiekan“]

Die skoolkoerant verskyn kwartaalliks en gee onlangse nuusgebeure weer.

Webblad

Volledige uitslae, jaarprogram en daaglikse inligting oor gebeure in en om die skool verskyn op die webtuiste. Besoek ons webblad by www.klofies.co.za

Kommunikeerder [“D6“]

Die kommunikeerder is ‘n elektroniese kits-kommunikasiegids wat ouers daagliks op hoogte hou van gebeure by die skool. Ouers kry ‘n CD wat hulle op hulle rekenaar installeer en die inligting word daagliks opgedateer.

Toep

Die skool het ‘n toep wat op slimfone en tablette afgelaai kan word by iStore of Playstore onder ‘Hoërskool Waterkloof’. Dit is ‘n gerieflike onmiddellike kanaal tot al die skool se belangrikste inligting.

Facebook

Die skool het ‘n amptelike Facebook bladsy wat op ‘n daaglikse basis opgedateer word. Volg die bladsy gerus.

Rig asseblief alle navrae aan:

Die Hoof: Mnr. Daan Potgieter

Hoërskool  Waterkloof

Posbus 25085

Monumentpark

0105

Tel: [012] 347-0277/8

Faks: [012] 347-0279

Hoof:        daan.potgieter@klofies.co.za

Algemeen: admin@klofies.co.za

 

KONTAKINLIGTING

Skakel die skool by:

Tel:     012 347 0277/8

Faks:  012 347 0279

E-posadres:   klofies@klofies.co.za of admin@klofies.co.za

Skakel die Sportburo by:

Tel:      012 347 7707

Faks:   012 347 5299

E-posadres:  hannelie.koch@klofies.co.za

Kliek hier om die skool se KOMMUNIKEERDER af te laai

Kliek hier vir inligting om die skool se TOEP af te laai.

Koördinate na die skool:   S 25° 49′ 13.44″ E 28° 15′ 22.68″