SLAAGVEREISTES IN DIE SENIOR FASE (Graad 7 – 9)

Huistaal:                                50%
Eerste addisionele taal:      40%
Wiskunde:                             40%
Enige drie ander vakke:      40%
Enige twee ander vakke:    30%
Enige een vak:                     <30%

 

SINVOLLE VAKKEUSE

‘n Sinvolle vakkeuse behels die volgende:

 • Selfkennis
 • Voldoende kennis van die onderwysstelsel en keusemoontlikhede wat dit bied
 • Die bestudering van die tersaaklike feite
 • ‘n Realistiese en objektiewe benadering ten opsigte van die kind se aanleg en vermoë.

Die graad 9-leerder se vakkeuse vir graad 10 tot 12 kan nie aan die kind alleen oorgelaat word nie.  Dit is die verantwoordelikheid van die ouer om leiding en steun aan die kind te gee en saam met die kind ‘n besluit te neem.  Die skool se verantwoordelikheid is om inligting en advies aan die ouer en kind te gee.  Die finale keuse bly egter altyd die verantwoordelikheid van die ouers.  Die keuse van elke leerder word deur die skool geverifieer en gekontroleer.

 SELFKENNIS

Voldoende kennis en begrip van u kind se besondere vermoëns, aanleg, belangstelling en ideale is noodsaaklik.  Kyk na u kind in sy/haar  totaliteit en moenie ‘n bepaalde aspek, byvoorbeeld  belangstelling, verabsoluteer nie.  Die resultaat van byvoorbeeld aanleg– en/of belangstellingstoetse, moet saam met skolastiese prestasie, gemotiveerdheid, ingesteldheid, persoonlikheid, ensovoorts beoordeel word.  Die finale keuse moet op basiese opvoedkundige beginsels berus.

1      Individuele verskille

Mense verskil van mekaar.  Elke kind in ‘n gesin is uniek met sy/haar eie besondere vermoë, aanleg, belangstelling, persoonlikheid en aspirasies.

2       Skolastiese vermoë

Skolastiese vermoë is die aangebore potensiële vermoë van die mens om te kan leer en akademies te kan presteer.  Omdat die mens so ‘n komplekse wese is en omgewingsfaktore ‘n invloed op hom kan hê, is dit nie maklik om te voorspel presies wat hy/sy op akademiese gebied kan vermag nie.

Ouers en leerders moet poog om ‘n realistiese keuse te maak wat  op historiese en feitelike inligting gebaseer is.  Die skoolrapport is ‘n betroubare maatstaf van ‘n kind se skolastiese prestasie.

Ontleding van ‘n kind se skolastiese prestasie in graad 7, 8 en 9, kan help om ‘n oorsig oor die skolastiese vermoë te kry.  Indien ‘n leerder swak presteer het in ‘n bepaalde vak/vakke in graad 8 en 9, is dit onwaarskynlik dat hy/sy in die VOO-fase in daardie vak goed sal presteer.

3       Aanleg

Dit is die potensiaal waaroor ‘n persoon beskik wat hom/haar in staat stel om met opleiding en/of oefening ‘n bepaalde vlak te kan bereik.

Aanleg, tesame met belangstelling, houding, motivering en ander persoonlikheidseienskappe, sal in ‘n groot mate die uiteindelike sukses van die leerder bepaal.

4       Belangstelling

Die belangstelling van die leerder is ook belangrik wanneer die vakkeuse vir graad 10 tot 12 gedoen word.   ‘n Belangstellingsvraelys is deur die leerders voltooi en dit kan as ‘n handige en redelik betroubare maatstaf dien om te help om die sterkste belangstellingsvelde te identifiseer.

DIE ONDERWYSSTELSEL

1       Skoolfases

Leerders is volgens die huidige wetgewing tot in graad 9 skoolpligtig.  Die keuse van die vakke wat u kind van graad 10 tot 12 wil neem, moet nou gemaak word.

2       Die vakkeuse vir graad 10 tot 12

Inligting wat hier voorsien word, het betrekking op Hoërskool Waterkloof, maar dit is volgens die beleid vir Verdere Onderwys en Opleiding (VOO) soos vervat in die Kurrikulum & Assesseringsverklarings Graad 10 tot 12 wat met ingang 2012 vir graad 10 ingefaseer is.

 • Vakke

Die goedgekeurde vakke vir VOO is in twee groepe verdeel, naamlik Groep A (vier verpligte vakke) en Groep B (keusevakke, waarvan drie gekies moet word).

Die keusevorm agter in die boekie dui die vakgroepe, vakke in elke groep aan.

 • Algemene opmerkings
 1. Géén differensiasie ten opsigte van vlakke word meer gemaak nie – daar is dus nie onderskeid tussen Hoër Graad en Standaardgraad nie.
 2. Minstens 30 leerders moet ‘n vak kies alvorens dit aangebied sal word.
 3. Vakke wat in graad 9 gedruip is, moet verkieslik nie as keusevakke in Groep B oorweeg word nie.
 4. Indien ‘n leerder Wiskunde in graad 9 druip, moet Wiskundige Geletterdheid in graad 10 geneem word.
 5. Rekenaarverwante vakke wat gekies kan word, is Inligtingstegnologie (IT) en Rekenaartoepassingstegnologie (RTT). Inligtingstegnologie fokus op die oplos van probleme deur middel van programmering (Delphi), die opstel van ‘n databasis en aspekte soos e-kommunikasie, mens-rekenaar-interaksie, sosiale implikasies van die rekenaar, nuwe tegnologie, ensovoorts. Dit word sterk aanbeveel vir leerders wat ingenieurswese wil gaan studeer.  Die keuse van IT as vak is onderhewig aan keuring op grond van akademiese prestasie in graad 9, spesifiek in Wiskunde.  Rekenaartoe-passingstegnologie fokus op die hantering van inligting en oplos van probleme deur die gebruikmaking van toepassingspakkette (Word, Excel, Access, Frontpage, ensovoorts).  Teoreties word hier aandag geskenk aan die volgende onderwerpe: hardeware, sagteware, netwerke, rekenaarsekuriteit en rekenaaretiek. Inligtingstegnologie sowel as Rekenaartoepassingstegnologie mag gekies word.  Leerders wat Inligtingstegnologie kies, is verplig om  Wiskunde en nie Wiskundige Geletterdheid te neem nie.
 6. Wiskunde (en nie Wiskundige Geletterdheid nie) word vereis indien Fisiese Wetenskappe, Inligtingstegnologie of Ingenieursgrafika en -ontwerp gekies word.
 7. Vir Sport en Oefenkunde moet leerders 60% in Wiskunde en Natuurwetenskap in graad 9
 8. Vir Ingenieursgrafika en Ontwerp word Wiskunde sterk aanbeveel.

HOËRSKOOL WATERKLOOF SE MODEL VIR VERDERE ONDERWYS EN OPLEIDING

Die Nasionale Kurrikulum & Assesseringsverklarings beleid vir Verdere Onderwys  en Opleiding (VOO) vir gr. 10 tot gr.12 is gebaseer op die volgende beginsels: (Die nuwe KABV is vanaf 2012 in gr. 10 ingefaseer.)

 • sosiale transformasie
 • hoë kennis- en vaardigheidsvlakke
 • integrasie en toegepaste bevoegdhede
 • progressie
 • artikulasie en oordraagbaarheid
 • menseregte, inklusiwiteit, omgewings- en sosiale geregtigheid
 • waardering vir inheemse kennissisteme en
 • geloofwaardigheid, kwaliteit en doeltreffendheid

sodat elke unieke leerder volgens sy/haar spesifieke behoeftes, potensiaal en belangstelling binne Christelike norme en waardes kan

–           toetree tot kwaliteit lewenslange leer en opleiding en daarin suksesvol kan wees

–           logies en analities kan dink en holistiese en laterale denke kan            openbaar en

–          vaardighede van bekende kontekste na onbekende situasies kan oordra, sodat elkeen doelbewus voorberei kan word as deel van ‘n groep en as individu om ‘n bydrae te lewer tot

 • die Suid-Afrikaanse ekonomie
 • leierskap, entrepreneurskap en werkskepping
 • internasionale mededinging
 • tersiêre onderrig en
 • volledige menswees

Naas Lewensoriëntering, Wiskunde of Wiskundige Geletterdheid, Afrikaans Huistaal en ‘n eerste addisionele taal wat verpligtend is, kies elke leerder nog drie vakke uit die lys van moontlikhede, met die voorbehoud dat dit op die leerder se rooster inpas en dat daar genoeg belangstelling in die vak is om dit lewensvatbaar vir aanbieding te maak.

PRESTASIE-AANDUIDERS WORD GEBRUIK OM LEERDERS TE ASSESSEER:

Prestasiepersentasie              Prestasievlak                  Prestasiebeskrywing

80 – 100                                7                                Voldoen uitmuntend

70 –  79                                 6                               Voldoen met meriete

60 –  69                                 5                            Voldoen volgens standaard

50 –  59                                 4                                 Voldoen bevredigend

40 –  49                                 3                                           Voldoen

30 – 39                                  2                                   Voldoen gedeeltelik

20 – 29                                  1                                      Nie bereik nie

MINIMUM SLAAGVEREISTES

Vir die Nasionale Seniorsertifikaat

 1. 40% in 3 vakke waarvan een die kandidaat se Huistaal is.
 2. 30% in 3 ander vakke.
 • Bewyse dat die oorblywende vak se SGA (SBA) gedoen en die eksamen afgelê is.

Geen kondonering vind plaas nie wat beteken dat ‘n punt nie afgerond/aangepas word nie, behalwe in die graad 12-eindeksamen kan ‘n maksimum van 2 punte by EEN vak bygevoeg word om slaag te verseker.

79% word NIE na 80% gekondoneer NIE.

HOËRSKOOL WATERKLOOF SE MODEL VIR KLEINGROEPONDERRIG

Hoërskool Waterkloof was nog nooit bang om oorspronklik en innoverend te dink en te doen nie. Kleingroeponderrig maak dit vir leerders moontlik om gedurende normale skoolure, teen ekstra betaling in ‘n klas met hoogstens 20 leerders onderrig te ontvang. ‘n Hoë verrykende standaard word gehandhaaf.

 • KLEINGROEPONDERRIG WISKUNDE, NATUUR- EN SKEIKUNDE, INGENIEURSGRAFIKA EN ONTWERP

VIR BOGENOEMDE VAKKE MOET DAAR AANSOEK OM TOELATING GEDOEN WORD.

Algemene inligting

 • Slegs ‘n beperkte aantal leerders word geakkommodeer.
 • Leerders skryf dieselfde toetse en eksamens as die ander leerders in die graad.
 • Die leerders wat deel van die projek gaan wees, word as groep in die skoolrooster ingedeel.
 • Die projek is nie uitsluitlik vir akademiese presteerders nie.
 • Die projek wil in besonder die groep leerders betrek wat teen vergoeding ekstra klasse na skool sou bywoon, maar wie se skoolprogram dit moeilik maak om dié soort klasse getrou by te woon.
 • Kriteria wat gebruik sal word vir die keuring van die leerders in groepe waar die belangstelling te groot is, sou onder andere die volgende wees:
 • ‘n Positiewe, hardwerkende ingesteldheid teenoor die akademie.
 • Vakkeuse van die leerder – moet op die rooster geakkommodeer kan word.
 • ‘n Minimum prestasie van 50% in die vak.
 • ‘n Addisionele heffing is ter sprake en ‘n kontrak wat aan u gestuur sal word, moet voltooi word.

Voordele

 • Die onderrig sluit ekstra klasse voor toetse en eksamens, asook verrykende onderrig in.
 • Die grootste voordeel van hierdie projek is dat die leerder, uit die aard van die kleiner klasgroep, aan ‘n groot verskeidenheid van oefeninge en vinnige opvolg blootgestel word.
 • Probleme word vinnig geïdentifiseer en leerders kry dus maksimale blootstelling aan die leerinhoud.

GROEP A

VIER VERPLIGTE VAKKE

 

 • AFRIKAANS

TOELATINGSVEREISTES

Geen. Afrikaans is verpligtend vir alle leerders en word slegs as Huistaal aangebied. Dit is ‘n vak wat vir universiteitstoelating tel.

BENADERINGSWYSE

Afrikaans word aan die hand van die KABV-vereistes onderrig en deurlopend geassesseer.  Die fokus val op die vaslegging en uitbreiding van taal en geletterdheid en word deur prestasie-omskrywings gerekordeer.

KURRIKULUM

Drie groot afdelings naamlik lees, praat en skryf word onderskei, maar dit word met mekaar geïntegreer.

VAKAKTIWITEITE

Nasionale Taalbondeksamen, Nasionale Afrikaans-Olimpiade, Nasionale Bloemfonteinse Skrywerskring Skryfkompetisie, verskeie ander skryfkompetisies, Afrikaans-Ekspo en ander vakverwante aktiwiteite wat redenaars en debat insluit.

BEROEPSMOONTLIKHEDE

Vertaler, tolk, diplomaat, joernalis, radio- en TV-kopieskrywer, onderwyser, reklamewese, kommunikasie, buitelandse inligtingsdiens, skakelbeampte.

Navrae: Die Departementshoof Afrikaans: [012] 347-0277 [skoolure] x 119.

 • ENGLISH FIRST ADDITIONAL LANGUAGE

 

ADMISSION REQUIREMENTS

This is a subject for university exemption.

 

APPROACH

We teach mainly communicative skills, with the emphasis on speaking, reading,   writing and listening in curriculum context and continuous assessment.

SYLLABUS

The main categories are oral [listening, speaking, reading], language structures,  visual literacy, comprehension, literature, poetry and creative and functional writing.

SUBJECT ACTIVITIES

Public speaking, creative writing competitions.

CAREER POSSIBILITIES

Translator, interpreter, editor, copywriter, proof-reader, journalist,  advertising, radio or TV presenter, writer, communications, teacher, tourist guide, playwright, actor.

Enquiries: The Head of the English Department: [012] 347-0277 [school hours] x 118.

 • ENGLISH HOME LANGUAGE (Optional)

 

ADMISSION REQUIREMENTS

This is a subject for university exemption.

 

APPROACH

English Home Language concentrates on listening, speaking and writing skills with an emphasis on insight and practical application.

CURRICULUM

The main sub-divisions are literature, poetry, visual literacy, language, writing and speaking skills.  These are integrated in presentation and projects encourage self-study and research.  Assessment is done on a continuous basis.

SUBJECT ACTIVITIES

There is also opportunity to enter a variety of writing competitions such as the Klofie Arts Festival.  Subject related activities include public speaking, debating and orators competitions.

CAREER POSSIBILITIES

Journalist, translator, diplomat, radio and TV presenter, teacher, lecturer, public relations officer, lawyer, as well as any other career where a command of the English language is vital.  With English as a primary language, possibilities open for a pupil to study overseas.

Enquiries:  The Head of the English Department [012] 347-0277 x 118 [school hours].

 • WISKUNDE OF WISKUNDIGE GELETTERDHEID

Een van bogenoemde moet  geneem word.   Die standaard van Wiskunde het baie verhoog.   Euklidiese Meetkunde tel ‘n derde van die tweede vraestel.

As ‘n leerder minder as 40% vir Wiskunde na afloop van ‘n eksamen in graad 9 kry, sal die leerder baie sterk aanbeveel word om Wiskundige Geletterdheid in graad 10 te neem.  As ‘n leerder Wiskunde aan die einde van graad 9 druip (slaagvereiste 40%), sal Wiskunde nie in graad 10 geneem kan word nie.   ‘n Leerder sal in graad 10 toegelaat word om na afloop van ‘n eksamen vanaf Wiskunde na Wiskundige Geletterdheid te vervlak, maar ‘n skuif van Wiskundige Geletterdheid na Wiskunde sal onmoontlik wees.   Wiskundige Geletterdheid word aanbeveel vir ‘n leerder wat nie Wiskunde vir studie- of beroepsdoeleindes benodig nie.

 • WISKUNDE

(Tel vir universiteitstoelating as ten minste 50% behaal word.)            

Probleemoplossing is die sentrale fokus in die onderrig en leer van Wiskunde met die spesifieke doelstellings: die ontwikkeling van die vermoë om logies te redeneer, te veralgemeen, te verbesonder, te organiseer, analoë te trek en te bewys, asook die ontwikkeling van insig in ruimtelike verwantskappe en meting. Slaagvereiste: 30%.

‘n Liefde en werksetiek word doelbewus vir die vak gekweek.

KURRIKULUM   

–   Algebraïese manipulasie

–   Getalpatrone

–   Funksies en grafieke

–   Finansiële Wiskunde

–   Differensiaalrekene

–   Waarskynlikheid

–   Statistiek

–   Analitiese Meetkunde

–   Trigonometrie

–   Euklidiese Meetkunde en Meting

VAKAKTIWITEITE

Olimpiade, Tukkie Wiskundekompetisie, Expo vir Jong Wetenskaplikes, jaarlikse wiskundeweek.

BEROEPSMOONTLIKHEDE

‘n Persentasie van ongeveer 70% vir Wiskunde is ‘n voorvereiste vir verdere studie in ingenieurswese, medies, tandheelkunde, veeartseny, natuurwetenskappe, rekenaarstudie, statistiek, sekere landbouwetenskappe, boukunde, tegnika, aptekerswese, ens.

Navrae:   Die Departementshoof Wiskunde: [012] 347-0277 x 137 [skoolure].

 • WISKUNDIGE GELETTERDHEID

(Tel vir universiteitstoelating as ten minste 50% behaal word.)

Die bevoegdhede wat ontwikkel is deur Wiskundige Geletterdheid laat individue toe om sin te maak van, deel te neem in en by te dra tot die wêreld van die een-en-twintigste eeu  –  ‘n wêreld wat gekenmerk word deur getalle, argumente gebaseer op getalle en data wat op verskillende maniere voorgestel en verdraai is.  Sulke bevoegdhede sluit in die vermoë om te kan redeneer, besluite te kan neem, probleme te kan oplos, hulpbronne te kan bestuur, inligting te kan interpreteer, lyste van gebeurtenisse te kan maak en die gebruik  en toepassing van tegnologie.  Leerders word blootgestel aan beide wiskundige inhoud en lewensgetroue konteks om hierdie bevoegdhede te ontwikkel.   Slaagvereiste:  30%.

  KURRIKULUM

– Getalle, toepassings – basiese vaardighede

– Funksies – patrone; verwantskappe; voorstellings

– Ruimte, vorm en meting, vloerplanne, modelle

– Datahantering

– Finansies  –  wisselkoers;  rente;  belasting; finansiële state; begroting

Navrae:   Die Departementshoof Wiskundige Geletterdheid: [012] 347-0277 x 137 [skoolure].

 

 • ALPHA WISKUNDE

 

Presteer jy in Wiskunde?  Wil jy graag meer weet van komplekse getalle, differensiasie, integrasie, radiaalmaat, trigonometrie, matrikse, vektore en ander baie mooi wiskunde?  Sê jy ja, dan wil ons jou uitnooi om in graad 10 Alpha Wiskunde as buitekurrikulêre vak te neem.  Alpha Wiskunde (vroeër Addisionele Wiskunde genoem) is ‘n vak  wat vir drie jaar aaneenlopend aangebied word aan leerders met ‘n besondere belangstelling in Wiskunde.  Indien jy daaraan dink om verder te studeer in ‘n studierigting soos ingenieurswese, statistiek, analise, toegepaste wiskunde, rekenaarwetenskap of aktuariële en handelsrigtings, moet jy dit ernstig oorweeg.

Die prestasie behaal in graad 12 word nie op die GDO-sertifikaat gemeld nie.  ‘n Addisionele sertifikaat word wel uitgereik en is van onskatbare waarde vir verdere studie in die wiskunde- en wetenskapwêreld.

Die klasse word privaat aangebied deur mnre. Manie van Rensburg en Fanus Vorster.  Handboeke is beskikbaar.

Rekeningbesonderhede sal tydens die eerste klas aan leerders wat vir die vak inskryf, gegee word.

As wiskunde jou passie is, sal Alpha Wiskunde jou bekendstel aan ‘n hele nuwe wiskunde-wêreld.

Navrae:   Die Departementshoof Wiskunde: [012] 347-0277 x 137 [skoolure].

 

 • LEWENSORIËNTERING

 

TOELATINGSVEREISTES

Dit is ‘n vak wat vir universiteitstoelating tel, maar die toelatingpuntetelling (TPT-telling word nie bereken nie.)

  

BENADERINGSWYSE

Lewensoriëntering is die studie van die self in verhouding tot andere en tot die samelewing.  Hierdie vak behandel die vaardighede, kennis en waardes oor die self, die omgewing, verantwoordelike burgerskap, ‘n gesonde en produktiewe lewe, sosiale betrokkenheid, ontspannings- en fisiese aktiwiteite, loopbane en loopbaankeuses.  Dit sluit geleenthede in om betrokke te raak by die ontwikkeling en praktyke van ‘n verskeidenheid lewensvaarighede om probleme op te los, om ingeligte besluite en keuses te maak en om gepaste aksies te neem om betekenisvol en suksesvol in ‘n snelveranderende samelewing te leef.  Dit fokus nie net op kennis nie, maar dit beklemtoon ook die belangrikheid van die toepassing van vaardighede en waardes in werklike lewensituasies, deelname aan ‘n fisiese aktiwiteit en inisiatiewe.

 

KURRIKULUM

Lewensoriëntering is een van die vier fundamentele vakke wat vir die Nasionale Senior Sertifikaat, vereis word.  Dit beteken dat dit verpligtend is vir alle leerders in graad 10, 11 en 12.  Dit is ‘n unieke vak wat ‘n holistiese benadering toepas ten opsigte van die persoonlike, maatskaplike, intellektuele, emosionele, geestelike, motoriese en fisiese groei en ontwikkeling van die leerders.  Dit moedig die ontwikkeling van ‘n gebalanseerde en selfversekerde leer aan wat ‘n bydrae kan maak tot ‘n regverdige en demokratiese samelewing, ‘n produktiewe ekonomie en verbeterde lewensgehalte vir almal.

Die vak bestaan uit die volgende ses onderwerpe in graad 10 tot 12:

 1. Selfontwikkeling in die samelewing
 2. Sosiale en omgewingsverantwoordelikheid
 3. Demokrasie en menseregte
 4. Loopbaan en loopbaankeuses
 5. Studievaardighede
 6. Liggaamsopvoeding

Die noodsaaklikheid van Lewensoriëntering

Dié leerarea rus leerders toe om hulle talente te gebruik sodat hulle hul volle potensiaal op verskillende terreine kan ontwikkel. Dit help hulle om vaardighede te ontwikkel om gesonde verhoudings te sluit, om ‘n positiewe bydrae tot hulle gesin, gemeenskap en die samelewing te lewer en om die kernwaardes van die Grondwet van Suid-Afrika te verstaan en uit te leef.

Dit help hulle ook om hulle eie waardestelsel te ontwikkel en groter begrip te kry vir die belangrikheid van die waardes wat hulle eie en ook ander kultuurgroepe in Suid-Afrika koester. Lewensoriëntering rus leerders toe om hulle grondwetlike regte en verantwoordelikhede uit te oefen, om die regte van ander te respekteer en om verdraagsaam te wees teenoor ander in ‘n land van groot kulturele en godsdienstige diversiteit.

Navrae:  Die Departementshoof Opvoedkundige Leiding (012) 347 0277 x 151 (Skoolure)

GROEP B

 

KEUSEVAKKE:  KIES ENIGE DRIE (mits dit in die leerder se rooster pas)

 • FISIESE WETENSKAPPE

 

TOELATINGSVEREISTES

Fisiese Wetenskappe in graad 10 word aanbeveel vir leerders wat in graad 9 die fisika- en chemie-afdeling van Natuurwetenskappe op minstens vlak 3 geslaag het. Wiskunde is verpligtend.  Dit is ‘n universiteits-toelatingsvak.

BENADERINGSWYSE

Praktiese werk geniet ‘n hoë prioriteit.  Leer deur self te doen en te ontdek.  Leerders se vermoë om logies te redeneer, verbande in te sien en gevolgtrekkings te maak, word ontwikkel.

Die rol van hierdie vak in die lewe van elke Suid-Afrikaner:

Die Fisiese Wetenskappe beïnvloed wetenskaplike en tegnologiese ontwikkeling wat die basis is vir ‘n land se ekonomiese groei en sosiale welvaart is.  Hierdie vakgebied stel die leerder in staat om basiese kennis te verwerf wat betref tegnologiese ontwikkeling op die terreine van behuising, die kos wat ons eet, die klere wat ons dra, materiale wat ons gebruik, mediese diagnoses en behandelings, rekenaars en ander inligtingstegnologie.  Die nuwe kurrikulum van die Fisiese Wetenskappe stel hom ten doel om die verwerwing van wetenskaplike kennis en wetenskaplike geletterdheid meer toeganklik vir alle Suid-Afrikaners te maak.

KURRIKULUM

 1. Meganika
 2. Golwe, klank en lig
 3. Elektrisiteit en magnetisme
 4. Materie en verbindings
 5. Chemiese veranderinge
 6. Chemiese sisteme

VAKAKTIWITEITE

Opvoedkundige uitstappies, Wetenskap Olimpiade, Mintekvasvra en Expo vir Jong Wetenskaplikes.

 

BEROEPSMOONTLIKHEDE

Ingenieurswese, natuurwetenskappe, geneeskunde, tandheelkunde, veeartsenykunde, landbouwetenskappe, arbeids- en fisioterapie, optometrie, lugvaart en nog vele meer.

Navrae:  Die Departementshoof Fisiese Wetenskappe [012] 347-0277  x 122 [skoolure]

 • LEWENSWETENSKAPPE

 Dit is ‘n biologiese vak en behels die studie van lewe (plant- en dierkunde, insluitend anatomie en fisiologie) in ‘n veranderende natuurlike en mensgemaakte omgewing.  Lewenswetenskap is ‘n praktiese vak en gereelde prakties werk (mikroskoopwerk, werkkaarte, disseksies) word gedoen. Uitstappies, byvoorbeeld na Maropeng word tydens die studie van evolusie onderneem. Die studie sluit die kritiese vraag, weergee en verstaan van konsepte en prosesse en aanwending in die gemeenskap in.  Leerders sal navrae, probleemoplossing, kritiese denke en ander vaardighede ontwikkel en sal dié vaardighede gebruik om Lewenswetenskappe te interpreteer en te gebruik om verskynsels te verduidelik.  Hulle sal die kennis in hulle persoonlike lewens as verantwoordelike burgers toepas, om sodoende ‘n gesonde leefstyl aan te kweek en om bronne effektief te bestuur.  Deur Lewenswetenskappe te bestudeer, kan die leerders die onderlinge verwantskappe tussen die mens (diere en plante) en die omgewing en die gemeenskap beter verstaan.  Dit is ‘n vak wat vir universiteitstoelating tel.

Die kurrikulum behels:                              1.         Lewe op mollukulêre vlak (selle, weefsel, DNA en proteïensintese.

 1.                     Lewensprosesse in plante en diere!
 2.          Diversiteit, kontinuiteit en verandering (Geskiedenis van die lewe op aarde en evolusie).
 3.          Omgewingstudie en bestuur.

Die doel van die bestudering van Lewenswetenskappe

 1. Die ontwikkeling van wetenskaplike kennis en begrip.
 2. Die ontwikkeling van die wetenskaplike ondersoek.
 3. Die ontwikkeling van ‘n begrip van die rol van wetenskap in die samelewing.

BEROEPSMOONTLIKHEDE

Enige mediese wetenskappe soos geneeskunde, tandheelkunde, veeartsenykunde, landbouwetenskappe, arbeids- en fisioterapie, optometrie, omgewingsbestuur, natuurbewaring en nog vele meer.

Navrae: Die Departementshoof Lewenswetenskappe [012] 347 0277  x 140 (Skoolure)

 • REKENAARTOEPASSINGSTEGNOLOGIE (RTT) (Let wel, hierdie vak tel vir TPT-telling)

 

TOELATINGSVEREISTES

Geen.  Die vak word ook as 8ste vak aangebied.

KURRIKULUM

Die vak handel oor die effektiewe gebruik van inligting- en kommunikasietegnologie vir ‘n eindgebruiker in ‘n rekenaartoepassingsomgewing, in verskillende sektore van die samelewing.   Die inhoud  dek teoretiese  sowel as praktiese aspekte van die rekenaar en sy gebruike asook die invloed van die tegnologie op die mens en sy omgewing. Word, Excell, Access en Powerpoint word gebruik om die leerders te help om in ‘n kantooromgewing werk met ‘n rekenaar te doen.

BENADERINGSWYSE

Dit rus die leerder toe met kennis, vaardighede, waardes en benaderings tot die ontwerp, ontwikkeling en uitstuur van inligting in verskillende formate.  RTT maak dit ook vir leerders moontlik om data te versamel, te analiseer en te korrigeer en dit dan weer te manipuleer en te verwerk om dit na verskillende sektore te versprei.  Hulle leer dus om die verskillende programme saam te gebruik. Die vak dra wel by tot ‘n TPT telling wanneer aansoek gedoen word vir Universiteitstoelating. [Ons gebruik die Microsoft-Office Professional  pakket.]

FOKUSAREAS

Die vak bestaan uit ‘n teoretiese en ‘n praktiese komponent.

 • Basiese kennis van inligting en kommunikasietegnologie
 • Geïntegreerde eindgebruiker rekenaartoepassingsvaardighede en kennis van probleemoplossing – die verwerking, aanbieding en uitstuur van inligting
 • Inligtingsbestuur – toepas van vaardighede deur die gebruik van eindgebruiker-rekenaartoepassings.

 BEROEPSMOONTLIKHEDE

Alle instansies vereis rekenaarvaardighede.    RTT gee die agtergrond om ‘n databasis te bou en  te onderhou,  die kennis om ‘n finansiële oplossing te skep vir ‘n rekenkundige beroep en die agtergrond om in ‘n rigting te gaan waar mens rekenaars regmaak of bou.  Met die nuwe kurrikulum kan jy selfs  webontwikkeling doen.  Dit is dus ‘n vak wat jou reeds toerus om verskillende pakkette geïntegreerd te gebruik en kom handig te pas by die inhandiging van take tot op universiteitsvlak en later in die werksomgewing.

Navrae: Die Departementshoof IT en RTT [012] 347 0277 (Skoolure). E-pos:  carina.taute@klofies.co.za

 • IT  –  INLIGTINGSTEGNOLOGIE 

TOELATINGSVEREISTES

Die leerder wat hierdie vak kies moet ‘n goeie punt in Wiskunde in graad 9 kry.  Dit is ‘n goeie maatstaf om te bepaal of dit binne sy/haar belangstelling val.  Inligtingstegnologie word as vak aanbeveel waar die leerder beplan om ‘n rigting te volg wat te doen het met probleemoplossing, ingenieurswese, aktuarieel, informatika en stelselbeheer.   Dit is ‘n vak wat toelating tot graadstudie gee.   Die vak word ook as 8ste vak aangebied.

KURRIKULUM

Dit bestaan uit ‘n praktiese en teoretiese komponent.  Prakties  –  programmering in Delphi waar alle basiese programmeringsvaardighede aangeleer word.  Teorie  –  sien fokusareas.

BENADERINGSWYSE

Die klem is op probleemoplossings deur logiese denke, inligtingsbestuur en kommunikasie.  Dit fokus ook op die ontwikkeling van rekenaartoepassings deur gebruik te maak van bestaande programme [soos Delphi vir die skryf van programme].  Die vak ontwikkel ook ‘n bewustheid en verstaan van die sosiale, ekonomiese en ander implikasies van die rekenaar op die leefwêreld van die mens.

FOKUSAREAS

Die vak het  ‘n praktiese en ‘n teoretiese komponent, wat vervat word in die volgende onderwerpe:

 • Hardeware en stelselprogrammatuur – die leerder verstaan en gebruik rekenaargebaseerde tegnologie
 • Elektroniese kommunikasie –  die leerder is in staat om verskillende rekenaartoepassings kreatief vir elektroniese kommunikasie aan te wend.
 • Sosiale en etiese kwessies –  die leerder is in staat om die impak van rekenaartegnologie op die sosio-ekonomiese, omgewings-, politieke en etiese vlakke krities te analiseer.
 • Programmering en sagteware ontwikkeling –  die leerder is in staat om effektiewe oplossings vir probleemstellings te ontwerp, te toets en te lewer deur gebruik te maak van Delphi, Sigblad- en Databasisverwerking.

Navrae:  Die Departementshoof  IT & RTT [012] 347-0277 [skoolure]. E-pos:  carina.taute@klofies.co.za

 • REKENINGKUNDE

TOELATINGSVEREISTES

Vanaf graad 10 is Rekeningkunde  ‘n keusevak.  Om met Rekeningkunde in graad 10 aan te gaan, moet ‘n leerder ten minste ‘n jaarpunt van 60% in die  EBW-leerarea in gr. 9 behaal. Dit word nie as ‘n 8ste vak aangebied nie. Dit is ‘n vak wat vir universiteitstoelating tel.

 

BENADERINGSWYSE

Rekeningkunde word praktykgerig aangebied en konsentreer daarop om leerders met praktiese vaardighede toe te rus om hulle beroepsgereed te maak.  Leerders ontwikkel karaktereienskappe soos deeglikheid, akkuraatheid, netheid, redenasievermoë en integriteit.

KURRIKULUM

Rekeningkunde bestaan uit die versamel, rekordering en ontleding van finansiële inligting met die oog daarop om finansiële besluite te kan maak.  ‘n Balans tussen teorie en die praktyk word gehandhaaf om te verseker dat ‘n leerder tot die arbeidsmark kan toetree of verder kan studeer.

 

VAKAKTIWITEITE

Deelname aan die Rekeningkunde Olimpiade.

BEROEPSMOONTLIKHEDE

‘n Noodsaaklikheid vir enige beroep vanaf ‘n tuisteskepper [begroting] tot ‘n ouditeur [geoktrooieerde rekenmeester].  Verpligte vak vir enige B.Com-rigting.  Dit word ook vereis vir verskeie ander studierigtings soos bv. LLB (sien inligting vanaf universiteite), die slaag van ‘n Rekeningkunde-module.   Elke landsburger moet sy eie finansies kan bestuur.

Navrae: Die Departementshoof Ekonomiese en Bestuurswetenskappe [012] 347-0277 X 121 [skoolure].

 • EKONOMIE

 

TOELATINGSVEREISTES

Geen.  Ekonomie is ‘n keusevak vanaf gr. 10.    Dit is ‘n vak wat vir universiteitstoelating tel.

 

BENADERINGSWYSE

Ekonomie is ‘n dinamiese, toekomsgerigte vak waar aktuele ekonomiese aangeleenthede soos bv. die invloed van inflasie, rentekoerse, wisselkoerse, die petrolprys, die goudprys, stakings, ensovoorts op ons land se ekonomie en sy mense, krities ondersoek en bespreek word.

KURRIKULUM

Dit bestudeer deelnemers aan die ekonomie wat huishoudings, besighede en die owerheid insluit,  produksie van goedere en dienste;  huidige ekonomiese struktuur van Suid-Afrika, nasionale inkome, prysvorming, ekonomiese ontwikkeling, internasionale ekonomie en die rol van die regering.

VAKAKTIWITEITE

Sakepublikasies soos Finweek, powerpoint-aanbiedinge, direkte  internetverbinding saam met die gebruik van ‘n data-projektor vir direkte nuusgebeure en DVD’s word deurentyd gebruik om op hoogte te bly van verwikkelinge in die wêreldekonomie.  Aktiewe deelname van leerders is spontaan omdat hulle geprikkel word deur die impak van ekonomiese gebeure op die alledaagse lewe.   Bywoon van seminare aangebied deur bv. die Sakekamer of Solidariteit.

BEROEPSMOONTLIKHEDE

Ekonoom, onderwyser, effektemakelaar, bankier, personeelbestuurder, sakebestuurder, staatsaanklaer, eie besigheid (entrepreneur), toerismebestuur, statistikus, portefeuljebestuurder.

Die sillabus wat op skool in Ekonomie gevolg word, sal ‘n groot aanwins wees wanneer jy Ekonomie op universiteit neem.  Jy sal wel ‘n deeglike agtergrond van Ekonomie hê, wat sal help op universiteit.  Wanneer jy die volgende kursusse oorweeg, word Ekonomie as vak ingesluit:  B.Com, B. Prok., Aktuaris, Ingenieurswese en nog vele meer.

Navrae: Die Departementshoof Ekonomiese en Bestuurswetenskappe [012] 347 0277 x 121 [skoolure].

 • BESIGHEIDSTUDIES

TOELATINGSVEREISTES

Geen.  Dit word ook as ‘n agtste vak aangebied. Dit is ‘n vak wat vir universiteitstoelating tel.

BENADERINGSWYSE

Die leerders word na elke lesaanbieding die geleentheid gegee om praktykgerigte werksopdragte te voltooi.  Verskeie assesseringsmetodes word gebruik.

KURRIKULUM

Besigheidstudies behels byvoorbeeld:

 • hoe om ‘n sakeplan op te stel
 • hoe om jou eie onderneming te begin
 • verskillende tipe ondernemingsvorme en hoe dit opgerig word
 • watter wette jou as entrepreneur raak
 • wat etiese en professionele gedrag is
 • wat kreatiewe probleemoplossing is en
 • wat menslike hulpbronne is vanaf onderhoudvoering tot die indiensnemingskontrak.

VAKAKTIWITEITE

Praktiese opdragte sodat die leerders die praktyk kan beleef en sodoende toegerus kan wees vir die toekoms.  Deelname aan die ABSA-Entrepreneurskapkompetisie en aandele-speletjiekompetisie.

BEROEPSMOONTLIKHEDE

Entrepreneur, menslike hulpbronbestuurder, bemarkingsbestuurder, aankoopbestuurder, produksiebestuurder, finansiële bestuurder en vele meer.

Navrae: Die Departementshoof Ekonomiese en Bestuurswetenskappe [012] 347 0277 x 121 [skoolure].

 • GEOGRAFIE

 

BENADERINGSWYSE

Geografie stel leerders in staat om verskynsels, prosesse en ruimtelike patrone te verklaar.  Leerders leer om ingeligte besluite te neem, veral oor die veranderende omgewing. Klem word op volhoubare ontwikkeling en die toepassing van geografiese vaardighede gelê.  Geografiese inligtingstelsels is ‘n opwindende nuwe veld wat as onderafdeling van die kaartwerk geïnkorporeer word en word graag aanbeveel vir leerders wat belangstelling en vaardigheid in inligtingstegnologie en rekenaarsvaardighede het.

Geografie is ‘n vak wat dit vir leerders moontlik maak om universiteitstoelating te verwerf.   Die meeste Amerikaanse universiteite vereis  ‘n sosiale wetenskap soos Geografie as ‘n toelatingsvereiste. 

KURRIKULUM

Die vak bestaan hoofsaaklik uit twee komponente naamlik teorie en kaartwerkvaardighede.  Daar word volgens Bloom se taksonomie op hoofsaaklik drie vlakke gewerk, naamlik waarneming, verklaring en interpretasie.  Geografie is ‘n mens- en omgewingswetenskap wat baie goed skakel met Lewenswetenskap, Ekonomie, Fisiese Wetenskap, RTT en IT, Omgewingstudies en Toerisme.

Graad 10:           Kaartwerk,  Klimatologie, Geomorfologie, Bevolkingsgeografie, Watermassas.

Graad 11:           Kaartwerk, Klimatologie, Geomorfologie, Ontwikkeling en volhoubaarheid, Hulpbronne.

Graad 12:           Kaartwerk, Klimatologie, Geomorfologie, Nedersettingsgeografie en Ekonomiese Geografie van Suid-Afrika.

Nuusgebeure van geografiese belang word in die klas hanteer.

Leerders moet daarop let dat KAARTWERKVAARDIGHEDE hoofsaaklik in graad 10 afgehandel word en dat slegs toepassing van die teorie in gr 11 en gr 12 behandel word.  Leerders moet oor basiese berekeningsvaardighede beskik om kaartwerk te kan doen.

BEROEPSMOONTLIKHEDE

Geografiese inligtingstelsels, omgewingsimpakspesialis,  kartograaf, stads- en streeksbeplanner, geomorfoloog, geoloog, marine-bioloog, klimatoloog, (weervoorspelling), toergids/veldgids, toeroperateur/reisagent, joernalis, museumkurator/personeel, onderwys, toerisme, argitektuur, vlieënier, ingenieur.

Navrae:  Die Departementshoof SW, Gasvryheid en Toerisme [012] 347-0277 x 122 [skoolure].

 • GESKIEDENIS

 

Geskiedenis is een van die grootste matriekvakke op nasionale vlak en ons is opgewonde oor die belangstelling in die fassinerende vak.  Dit is tans ‘n keusevak met groeiende getalle.

Dit is ‘n vak wat vir universiteitstoelating tel.

Geskiedenis is ‘n sosiale wetenskap en stel die leerder bekend aan die:

 • Sosiologie
 • Sielkunde
 • Politiek
 • Ekonomie
 • Kultuurverhoudings

Geskiedenis laat ons in ‘n altyd veranderende wêreld

 • die verlede beter verstaan
 • die toekoms analiseer en
 • voorberei vir die toekoms.

Vir naskoolse studie in die buiteland is dit ‘n pluspunt.

Geskiedenis is

 • stimulerend en
 • ‘n uitdaging.

Navrae: Die Departementshoof SW, Gasvryheid en Toerisme  [012] 347 0277 x 122 [skoolure].

 

 

 • FRANS TWEEDE ADDISIONELE TAAL

 TOELATINGSVEREISTES

Entoesiasme en ‘n begeerte om ‘n wonderlike nuwe vaardigheid aan te leer is die enigste vereiste. Let wel dat leerders net Frans as vak in graad 10 mag neem as hulle dit in graad 8 en 9 geslaag het. Dit is ‘n vak wat vir universiteitstoelating tel.

 

BENADERINGSWYSE

Frans word volgens die direkte metode aangebied.  Luister-, lees-, skryf- en mondelinge vaardighede word ontwikkel, met spesiale klem op kommunikasie. Dit is moontlik om reeds in graad 11 vlot Frans te praat. Tablet- en rekenaargesteunde aktiwiteite word gebruik om leerders direk met Frans-in-konteks in aanraking te bring.

KURRIKULUM

In graad 8 en 9 word basiese strukture onderrig en ‘n basis vir mondelinge werk gelê.   In gr. 10 tot 12 word taalleer, letterkunde, kreatiewe skryfwerk en mondelinge vaardighede geïntegreerd onderrig. Die klem val op die voorbereiding van leerders om die Franse taal  na matriek in die akademiese sowel as die  professionele milieu te kan aanwend. ‘n Oorsig oor die Franse kultuur word ingesluit, asook ‘n fokus op aktuele aangeleenthede en sake van globale belang.  Leerders lê in graad 12 die  internasionaal-erkende eksamen van die Onafhanklike Eksamenraad (IEB) af. Let daarop dat hoër orde denke onder meer tydens hierdie eksamen getoets word.

Die onderrig van Frans in Suid-Afrikaanse skole word deur die Franse regering ondersteun deur middel van die plaaslike konsulaat en die Alliance francaise wat ook aan leerders die moontlikheid bied van studiebeurse na Frankryk in enige studierigting van hul keuse. Ter ondersteuning hiervan word leerders aangemoedig en voorberei om die DELF–eksamens van die Franse regering af te lê.

VAKAKTIWITEITE

Die jaarlikse soirée francaise, oftewel Franse Aand, is vir leerders ‘n hoogtepunt.  Ander aktiwiteite en uitstappies sluit in die Bastilledagvieringe (rondom 14 Julie), uitstappies na Franse restaurante en cafés, die Franse Filmfees en ander kultuuraanbiedinge, skakeling met en besoeke aan die Alliance francaise se Dibuka-sentrum in Johannesburg en ‘n tweejaarlikse opvoedkundige toer na Frankryk (Graad 10/11).

Verder word daar binne kringverband met ander skole wat ook Frans aanbied geskakel en Franstalige kommunikasie tussen leerders word aangemoedig.

BEROEPSMOONTLIKHEDE

As derde wêreldtaal vanweë dominansie op akademiese, wetenskaplike, administratiewe en diplomatieke gebied en met toenemende globalisering, is Frans ‘n uitstekende taal vir leerders wat hul byvoorbeeld in die inligtingstegnologie, ingenieurswese, mediese of regsberoepe wil bekwaam. Vertaler, tolk, taaladviseur, onderwyser, toergids, sakepersoon, buitelandse inligtingsdiens, onderhandelaar in ondernemings, lugwaardin, kommunikasiebeampte en  buitelandse handel is verdere velde en beroepe waar Frans beslis ‘n aanwins is.

Navrae: Die Departementshoof Kunste en Vreemde Tale  [012]  347 0277 x 120 (Skoolure)

 • MUSIEK

 

TOELATINGSVEREISTES

Musiek is ʼn universiteitstoelatingsvak en tel vir TPT-punte. Musiek as vak is ʼn sterk aanbeveling vir studierigtings soos ingenieurswese omdat ʼn voornemende student akademiese veelsydigheid en selfdissipline as gesogte uitkomste vir hierdie vak aanleer.

Dit is ongelukkig nie moontlik vir ʼn leerder om in graad 10 eers met Musiek as vak te begin nie; daarom is alle voornemende kandidate onderworpe aan ʼn keuringsproses. Leerlinge wat alreeds in graad 8 en 9 Musiek as vak geneem het, word op grond van prestasie in die vak gekeur, andersins word aanbeveel dat ʼn leerder op minimum graad 3 praktiese en teoretiese vlak moet wees om sukses te behaal.

ʼn Addisionele heffing word naas skoolgeld gehef.

Dit is ‘n vak wat vir universiteitstoelating tel.  Musiek word nie as agtste vak aangebied nie.

BELANGRIK OM TE WEET

Leerders het die opsie om eksterne praktiese en/of teoretiese eksamens van UNISA, Associated Board of the Royal Schools of Music (ABRSM) en/of Guildhall Trinity College of Music af te lê. Slegs een instrument word saam met die relevante teoretiese komponente aangebied, maar leerlinge wat ʼn tweede instrument buitemuurs neem kan dit ook as deel van die praktiese komponent van die vak aanbied.

Dink hieroor na – leerlinge wat nie ʼn voltydse loopbaan in musiek wil volg nie, het die geleentheid om, as deel van ʼn algemene skolastiese opleiding, Musiek in al sy fasette as ʼn skoolvak te ervaar. Dit is ʼn gulde geleentheid wat in min skole aangebied word. Leerlinge wat wel musiek as loopbaan oorweeg, word hier deeglik voorberei vir hulle musiekstudies.

Leerlinge wat klavier as instrument wil neem, moet ʼn instrument tuis beskikbaar hê om daagliks op te oefen. Orkesinstrumente is by die skool te huur, maar dit is tot die leerders se voordeel dat elkeen sy eie instrument besit om daagliks op te oefen. Ons beveel nie aan dat viool of tjello so laat as graad 10 aangepak word nie, maar sommige blaasinstrumente leen hulself wel daartoe dat ʼn leerling dit vanaf graad 8 of 9 kan leer bespeel.

Musiek as matriekvak word hoog geag wanneer aansoek gedoen word by tersiêre instellings, selfs al word loopbaanrigtings soos medies of ingenieurswese oorweeg. Dit is wyd bekend onder universiteitsakademici dat musiek as vak selfdissipline en selfmotivering kweek.

 

DOELWITTE

Om kennis op te doen ten opsigte van:

 • Voordragtegniek en verhoogetiket
 • Ensemblespel
 • Komposisie/verwerking
 • Luistervaardighede
 • Musiekgeletterdheid
 • Algemene musiekkennis

VAARDIGHEDE EN KENNIS

Musiek behels die volgende aktiwiteite in ‘n geïntegreerde program:

 • Musiekvoordrag:  solo- en groepwerk
 • Algemene Musiekkennis
 • Komposisie, verwerking, improvisasie
 • Studie en analise van musiekstyle binne verskillende musiekkulture
 • Musiekgeletterdheid
 • Musiektegnologie
 • Navorsingsprojekte

INSTRUMENTE VIR PRAKTIESE VOORDRAG

 • Klavier, sang, kitaar (akoesties en elektries), blokfluit, tromstel. Ons bied nie keyboard aan nie.
 • Koperblasers: Franse horing, skuiftrompet, tuba, trompet.
 • Houtblasers: Dwarsfluit, klarinet, hobo, fagot, saxofoon.
 • Strykers: Viool, altviool, tjello, kontrabas.

Onderrig in praktiese voordrag vind individueel tydens skoolure en naskools plaas, en instrument-spesialiste word waar nodig deeltyds gebruik.

VAKAKTIWITEITE

 • Leerlinge woon waar moontlik etensuurkonserte by die Universiteit van Pretoria by.
 • Konserte soos die Promenadekonsert en Tres Scholarum vind elke jaar plaas.
 • Musiekoueraande vir elke graad word in die vorm van ‘n konsert aangebied.
 • ʼn Strykersensemble en ghitaarensemble is deel van die praktiese aktiwiteite, dit is trouens verpligtend vir alle musiekleerders om lid van ʼn ensemble te wees.
 • Alle leerders wat ʼn instrument bespeel, het die geleentheid om lid van die konsertorkes te wees.
 • Besoekende kunstenaars bied op ʼn gereelde basis meestersklasse tydens skoolure aan.
 • Die Klofie Kunstefees word elke jaar vroeg in die derde kwartaal aangebied.
 • Deelname aan eisteddfods word aangemoedig en ondersteun.

 Navrae: Dr. Ronelle Bosman, Departementshoof Musiek [012] 347 0277 x 158 [skoolure].

 • VISUELE KUNSTE

 

TOELATINGSVEREISTES

Leerders moet besik oor ’n kunsaanleg en kreatiewe vermoëns. ’n Minimum vereiste van 60% moet behaal word in Skeppende Kunste, in die leerder se graad 9-jaar.

 

KURRIKULUM

Ons dinamiese departement is betrokke by ‘n uiteenlopende verskeidenheid van kunsteorieë en praktiese komponente wat visuele kunste in ons samelewing vandag bekleë.

Visuele kuns bied opwindende en uitdagende leeruitkomstes aan, wat konseptualisering, kunsgeskiedenis, beeldende kunste, visuele kommunikasie en visuele kultuurstudies insluit.

TEORETIESE EN PARKTIESE AFDELINGS 

Kunsgeskiedenis in graad 10 en 11 behels die internasionale kunsbewegings vanaf die ontstaan van kuns tot die 20ste eeu se kuns

Graad 12 kunsgeskiedenis fokus op die kontemporêre Suid-Afrikaanse kunstenaars, geintegreerd met 20ste eeuse internasionale kunsbewegings.

Praktiese komponente van visuele kuns sluit ’n verskeidenheid mediums en tegnieke in wat die leerder beoefen en in spesialiseer.

BENADERINGSWYSE

Die ontwikkeling van ’n fantastiese kunstalent en kreatiwiteit, genotvolle kunsbeoefening, praktiese lesse en teorieklasse.  Spesiale erkenning word toegeken aan leerders wat by kunskompetisies presteerm gegee.

VAKATIWITEITE

Deelname aan verskeie kompetisies, jaarlikse kunsuitstalling, eisteddfod deelname, oorsese kunstoere; werkswinkels en nog vele meer.

BEROEPSMOONTLIKHEDE

Kunstenaar, modeontwerp, interieur-ontwerp, argitek,  advertensie- en webontwerp, kunsonderwyser, kunskritikus, inligtingsontwerp en nog vele meer.

 

Navrae: Die Departementshoof Kunste en Vreemde Tale  [012]  347 0277 x 120 (skoolure)

 

 • ONTWERP (LW, hierdie vak tel vir TPT-telling)

 

In graad 10 (word ʼn oorsig gedoen oor die vier hoof ontwerprigtings, nl. inligtingsontwerp, produkontwerp, oppervlakteontwerp en argitektuur. Daar word spesifiek gespesialiseer in inligtingsontwerp

Inligtingsontwerp sluit onder andere die volgende in:

 • Logo’s
 • Advertensies
 • Illustrasies
 • Plakkate
 • Konseptuele (hoe om “fantasy” te doen byvoorbeeld, die film “Avatar”)
 • Tekentegnieke

TOELATINGSVEREISTES

Kreatiwiteit en ook die vermoë om buite die normale te kan dink. Entoesiasme speel ʼn groot rol, ook liefde vir skep, verf en teken.

Aankoop van sekere materiale soos gouache, potlode, kwaste, ontwerpbord en werksboeke.

Daar is twee koponente nl. PRAKTIES EN TEORIE.

PRAKTIES FASE 1

 

Die praktiese komponent bestaan uit ʼn werksboek waarin al die voorbereiding gedoen word. Dit sluit in breinskrum, verwysingsmateriaal, samestellings, intensie, voorstudies, tonale tekening en refleksie. Hier word ook navorsing oor ontwerp in besigheidskonteks gedoen.

PRAKTIES FASE 2

 Dit is die finale produk wat in gouache op ontwerpersbord gedoen word.

TEORIE

In graad 10 en 11 handel die teorie oor:

 • Wat is ontwerp?
 • Die geskiedenis van die ontwikkeling van visuele kommunikasie en informasie ontwerp
 • Kan ontwerp die gemeenskap tot voordeel strek?
 • Produkontwerp en bruikbaarheid
 • Antieke samelewings en die ontstaan van die alfabet
 • Nywerhede en nuwe tegnologie
 • Ontwerpbewegings
 • Suid-Afrikaanse ontwerpers
 • Internasionale ontwerpers

In graad 12 handel die teorie oor:

 • Hersiening van ontwerpbewegings in graad 10 en 11 gedoen
 • Ontleding van advertensies
 • Suid-Afrikaanse en internasionale ontwerpers
 • Die ontwerper se verantwoordelikheid ten opsigte van omgewingskwessies en volhoubare ontwerp

VAKAKTIWITEITE

Daar word aan verskeie kompetisies deelgeneem, waarvoor erkenning gegee word. Die jaarlikse groot Kuns en Ontwerp-uitstalling en vele meer.

BEROEPSMOONTLIKHEDE

Reklame-ontwerp, animasie, digitale ontwerp, film en video, grafiese ontwerp, handelsmerkkommunikasie-ontwerp, industriële ingenieurswese, argitektuur, stedelike en landskapsontwerpers, binnehuiseontwerp, tekstielontwerp, modeontwerp, juweliersontwerp, illustreerders, verpakkingsontwerpers, fotograwe, multimedia, en vele meer.

Navrae: Die Departementshoof Kunste en Vreemde Tale  [012]  347 0277 x 120 (skoolure)

 • DRAMATIESE KUNSTE

 

DRAMATIESE KUNSTE – WAT BEHELS ONS VAK?

Om voor  ‘n groep mense te praat, veral as hulle onbekend is, is seker een van die senutergendste dinge wat daar is. Wat dit soveel meer intimiderend maak, is die wete dat die eindresultaat wat jy, of ander, graag sal wil hê, afhang  van die wyse waarop jy jouself gaan uitdruk.

Die primêre doelwit van Klofies se Drama Departement is om ons kinders te help om hulle kommunikasievaardighede en –vermoëns  te ontwikkel en te verbeter (wat noodsaaklik is om sukses te behaal in elke aspek van die lewe).

Die doelwit wat egter parallel met bogenoemde loop, is om ‘n platvorm te bied vir leerders wie se passie die verhoog en filmkamera is.

Dit is ook belangrik om te onthou dat Dramatiese Kunste ’n universiteitstoelatingsvak is, wat ‘n praktiese en teoretiese afdeling het.

 

“Talkers have always ruled. They will continue to rule. The smart thing is to join them.” –

Bruce Barton

  GRAAD 10 GRAAD 11 GRAAD 12
Breë onderwerp 1:

Persoonlike hulpbronontwikkeling (20%)

•Improvisasie en ensemblespel.

•Verkenning van stem en verbale kommunikasievaardighede.

•Verkenning van fisiese en nieverbale kommunikasievaardighede.

Nota:

Fokus is op die verkenning van kommunikasie-instrumente.

•Improvisasie, werkswinkel en ensemblespel.

•Stemontwikkeling en verbale kommunikasievaardighede.

•Fisiese ontwikkeling en nieverbale kommunikasievaardighede.

Nota:

Fokus is op die begrip, ontwikkeling, instandhouding en verbetering van vaardighede vir kommunikasie, interpretasie en uitdrukking.

•Improvisasie vir aanbieding.

•Vokale en fisiese integrasie vir opvoering.

Nota:

Fokus is op integrasie van alle vaardighede van vertolking, uitdrukking en kommunikasie in die aanbieding van finale programme.

Breë onderwerp 2:

  Toneelspel en aanbieding (30%)

•Handeling en reaksie in individuele werk en groepwerk.

•Basiese toneelspelinstrumente (karakter, subteks, interaksie, ruimtelike bewussyn, ens.) in geskrewe en ongeskrewe werk.

•Interpretasie van tekste.

•Improvisasie- en werkswinkelvaardighede

•Speel ‘n karakter in geskrewe en ongeskrewe individuele werk en groepwerk.

•Speel binne ‘n spesifieke (realistiese/verhewe) styl in geskrewe en ongeskrewe individuele werk en groepwerk.

•Fisiese storievertelling.

•Tegnieke vir gestroopte/Arm Teater.

•Geïntegreerde aanbieding van drie kontrasterende stukke, wat ten minste EEN individuele en EEN groepstuk insluit, in ‘n oudisie- of temaprogram.

•Toon bemeestering van ten minste DRIE kontrasterende style en vorms (liries, narratief en dramaties) in stukke en/of oorgange.

•Demonstreer vokale en fisiese vertolking en karakterisering van tekste.

Breë onderwerp 3:

  Opvoeringstekste in konteks (40%)

Suid-Afrikaanse mondelinge opvoeringsvorms

Suid-Afrikaanse werkswinkelteater.

.

Suid-Afrikaanse teatertekste.

Westerse/Oosterse opvoering:  vroeë vorms

Oosprong van teater in rituele.

Griekse teater en teks.

Commedia dell’arte en teks.

Suid-Afrikaanse teatertradisies

Hibridiese aard van Suid-Afrikaane teater

Teater met ‘n spesifieke agenda:  soos Protesteater, Gemeenskapsteater en Werkersteater.

Suid-Afrikaanse teatertekste.

Weergewende en Voorstellende teater

Realistiese teater en teks.

Gestileerde teater en teks, Elisabethaanse.

Kontemporêre Suid-Afrikaanse teater

Teater van 1960 – 1994, en teks.

Teater van Post-: 1994 tot vandag, en teks.

Twintigste eeuse teaterbewegings, en verder

Oorsig oor twintigste eeuse bewegings.

Absurde teater met geskikte teaterteks.

Breë onderwerp 4:

Teater- en/of filmproduksie (10%)

Beginsels en elemente van drama.

Basiese ontwerpelemente. (Die visuele en klankwêreld van die toneelstuk.)

Verhoog- en/of filmkonvensies.

Die rol van die ontwerper in teater en/of film.

Die rol van die regisseur in teater en/of film.

Die produksieproses (insluitend die bemarking van die produksie, ens.)

Integrasie van ontwerp (verwant aan finale aanbieding/opvoering).

Die rol van die dramaturg (geïntegreer in die studie van tekste in konteks).

Die rol van die gehoor (insluitend die teaterresensent, geïntegreer in die studie van tekste in konteks).

 • DANSSTUDIES (Hierdie vak tel wel vir TPT-telling)

 

TOELATINGSVEREISTES

Leerlinge kan nie in graad 10 eers met DANS as vak begin nie, daarom is alle voornemende kandidate onderworpe aan ‘n keuringsproses.  Leerlinge wat alreeds in graad 8 en 9 dans as vak geneem het, word op grond van prestasie in die vak gekeur, andersins word aanbeveel dat ‘n leerder op minimum graad 5 of Intermediate Foundation praktiese vlak moet wees om sukses te behaal.  ‘n Addisionele heffing word naas skoolgeld gehef.

Dans word nie as agtste vak aangebied nie.

 Voldoende talent, fokus en doelgerigtheid is ‘n voorvereiste.  Oudisies word afgelê.  ‘n Addisionele heffing word naas skoolgeld gehef.  Ekstra buitemuurse balletklasse is verpligtend omdat kontaktyd tydens skooltyd onvoldoende is.  Leerders moet ‘n goeie agtergrond in dans hê in genres soos ballet of modern en moet danseksamens geslaag het tot op graad 5 vlak of Intermediate Foundation.

 

KURRIKULUM

Dansvoordrag.

Choreografie en groepwerk.

Improvisasie.

Klassieke ballet vorm steeds die basis van die vak.

Inheemse danse word tot die sillabus toegevoeg.

Buitemuurse balletklasse verpligtend.

 

DOELSTELLINGS:

Die skep en aanbied van dansproduksies vorm ‘n belangrike komponent van hierdie vak.

Ontwikkeling van verskillende danstegnieke en dansstyle soos kontemporêr, jazz en ballet  –  Die leerder moet vaardighede aanleer om haar styl en tegniek te verbeter.  So word sy ‘n beter danser.

Reflekteer die teorie van dans met betrekking tot musiek, dansgeskiedenis en gesondheidsorg.

Demonstrasie van verskeie kulture se inheemse dansvorms.  Die leerder sal op klassieke ballet konsentreer, maar oor kennis bekom en vaardighede van inheemse dansvorms leer.

Om leerders te begelei tot hoër kennisvlakke en ‘n grondige insig en begrip van die basiese beginsels van die vak sodat dit hom/haar sal voorberei en toerus vir verdere opleiding/studies.

Navrae: Die Dansdepartement [012] 347 0277 [skoolure].

 • INGENIEURSGRAFIKA EN -ONTWERP (IGO)

TOELATINGSVEREISTES

 • ‘n Gesonde belangstelling in teken en ontwerp met ‘n besliste tegniese belangstelling.
 • Agste vak word oorweeg indien daar ‘n minimum van 10 leerders is.
 • ‘n Goeie akademiese rekord met Wiskunde as aanbeveling.
 • Dit is ‘n vak wat vir universiteitstoelating en TPT-telling in aanmerking kom.

 

SPESIALE VEREISTES

 • Leerders wat die vak neem moet die verpligte voorgeskrewe antwoordlêer, handboek, tekengereedskap en tekenbord aankoop alvorens met die vak begin word.  Laasgenoemde is by die skool se boekwinkel beskikbaar.

 

BENADERINGSWYSE

 • Voorwerpe uit die omgewing en nywerheidswêreld word gekonstrueer, meetkundig bepaal, drie-dimensioneel voorgestel, ontwikkel, ens. Fisiese gebruik van tekengereedskap en –bord word vereis.

KURRIKULUM

 • Interpretasies, konstruksies, tekenvaardighede, projeksies, prentaansigte, skaaltekene: meganiese samestellings en siviele werkstekene, perspektief en 3D tekene.
 • Blootstelling aan ‘n CAD-tekenprogram d.m.v. kursusse wat van tyd tot tyd aangebied word.

VAKAKTIWITEITE

Kopieer en vervaardig modelle, bring die praktyk na die klaskamer met behulp van navorsing en praktiese take.  Probleemidentifisering en –oplossing.  Ontwerpproses en tekenuitlegte.

 

BEROEPSMOONTLIKHEDE

Alle ingenieursrigtings, argitektuur, ingenieursontwerper, tekenaar, opmeter, bourekenaar en nog vele meer.

Universiteit graadkursusse, uitstekende entrepreneursmoontlikhede soos byvoorbeeld die teken van huisplanne, ontwerpe, ens.

Navrae: Die Departementshoof: Tegnologiese Wetenskappe [012] 347-0277 x 131 [skoolure].

 • SIVIELE TEGNOLOGIE (Hierdie vak tel wel vir TPT-telling)

TOELATINGSVEREISTES

Handvaardigheid en ‘n goeie insig in tekene en ontwerp.

Wiskunde is ‘n aanbeveling met die oog op die sillabusverandering gedurende 2014.

SPESIALE VEREISTES

 • Leerders koop hul eie hout en benodighede vir modelle.
 • Wiskunde, Fisiese Wetenskappe en IGO is verpligtend om as vakke saam geneem te word.

BENADERINGSWYSE

Liefde vir boukunde en kabinetwerk word by leerders gekweek en die gebruik van hout word aan die leerders bekendgestel.  Handvaardigheid en kennis word ontwikkel sodat die leerder homself kan onderhou.  Daar word gefokus op die beginsels van die boubedryf en tegnologiese prosesse.  ‘n Liefde vir die vak word gekweek met die oog op daaglikse gebruik en vaardighede van byvoorbeeld die instandhouding van jou eie huis, kaste, plaveiwerk, aanbouings, loodgieterswerk ensovoorts.

KURRIKULUM

Vaardighede om lewenskwaliteit te verhoog, entrepreneurskap, probleemoplossing in die boubedryf,  elektriese stelsels, bourekenkunde, toegepaste meganika, ingenieurstekene, siviele tekene, plaas- en metaalwerk, boukunde, pleisterwerk, veiligheid, wetgewing en regulasies, bouterrein, beton, fondasies, beligting, materiale, dakke, ens.

VAKAKTIWITEITE

Baie tyd word aan die ontwerp en bou van modelle bestee.  Praktiese take soos by KURRIKULUM genoem, word ook verrig.

BEROEPSMOONTLIKHEDE

Argitektuur, bourekenaar, konstruksie- projekbestuur, landmeter, landskapargitektuur, materiale ingenieur, siviele ingenieur, strukture en geboue, mynbou.

WERK- EN ENTREPRENEURSKAP MOONTLIKHEDE:

Basiese bouwerk, loodgietery, kabinetmaker, skrynwerker, vervaardiging van kombuiskaste en installasie daarvan en vele meer.

Navrae:  Die Departementshoof Tegnologiese Wetenskappe  [012] 347-0277/8 x 131 en ook die vakonderwyser, mnr. R. Roos.

 • DIGITALE ELEKTRONIKA (Hierdie vak tel wel vir TPT-telling)

Digitale elektronika is die studie van die boublokke waarop rekenaars en elektroniese beheerders gebasseer is.

Digitaal verwys dan spesifiek na die feit dat hier met 3-ne en 0-ne (ene ene nulle) gewerk word, net soos in ‘n rekenaar.

Ons leer hier van die binêrestelsel waarmee ‘n rekenaar bewerkings doen, logikahekke waarmee “logiese” besluite met behulp van elektroniese komponente gemaak kan word.  Hierdie vorm dan ook die basiese beginsels waarop robotika gebasseer is, die robot kry verskeie insette van sensore wat sy omgewing aftas en moet daaruit ‘n logiese besluit maak hoe om verder te beweeg of om te draai.

Een van die interessantste en bekostigbare produkte wat uit die digitale elektronikaveld kom, is dan ook die mikrorekenaar.  Vandag vind jy ‘n mikrorekenaar in omtrent alle huishoudelike produkte, mikrogolfoonde, wasmasjiene, alarmstelsels en hekmotors, om maar ‘n paar te noem.  Die kursus sal ook hierdie veld dek met basiese programmering van die mikrorekenaar.

Omdat ‘n mens moet koppel met motors, sensore en skakelaars om die logika besluite te implimenteer moet ‘n mens ook ‘n grondige kennis van algemene elektronika hê en sal dit dan ook in die kursus gedek word.

TOELATINGSVEREISTES

 • Wiskunde, IGO en Wetenskap is verpligtend om as vakke saamgeneem te word.
 • Digitale Elektronika is voordelig vir Robotika.

VAKAKTIWITEITE

Praktiese werk wat onder andere die volgende insluit:

Simulasies wat die bou van verdeelborde met behulp van elektroniese komponente insluit.

Berekenings van waardes van komponente in serie.

Soldering en die werking van ossiloskope en voltmeters ens.

BEROEPSMOONTLIKHEDE

Elektroniese ingenieur, rekenaarprogrammeerder, tegnikus, elektrisiën en nog vele meer.

Navrae: Die Departementshoof, Tegnologiese Wetenskappe [012] 347-0277 x 131

 • GASVRYHEIDSTUDIES (Hierdie vak tel wel vir TPT-telling)

TOELATINGSVEREISTES

‘n Beperkte aantal leerders kan toegelaat word na gelang van die beskikbare infrastruktuur.

SPESIALE VEREISTES

Leerders is verplig om prakties tydens restaurantaande na-ure  te doen.

BENADERINGSWYSE

Stel die leerders in staat om

 • vaardig te wees in die voorbereiding van voedsel en om kreatief te wees met die opdien daarvan
 • basies entrepreneurskap in die voedselbedryf te ontwikkel
 • kulturele verskille in kulinêre studies aan te spreek en
 • om tegnologie aan te wend tot voordeel van die omgewing, gesondheid en veiligheid van ander mense in die hotelbedryf.

Die vak bevorder spanwerk, selfdissipline en onafhanklikheid.

VAKAKTIWITEITE

 • Voedselvoorbereiding en diens in die opleidingsrestaurant.
 • Uitstappies na instansies wat verband hou met die gasvryheidsbedryf.

BEROEPSMOONTLIKHEDE

Chef de Cuisine, verskillende chefsposisies, hotelbestuur en enige ander betrekking in ‘n hotel, buitelandse poste in die hotelbedryf, entrepreneursmoontlikhede soos eie restaurant, koffiehuis, gastehuis, spyseniering, ens.

Navrae:  Die Departementshoof: SW, Gasvryheid en Toerisme  [012] 347-0277 x 122.

 • TOERISME

 

TOELATINGSVEREISTES

Geen.   Dit tel wel vir die TPT-telling vir universiteitstudies.  Dit is ‘n keusevak in graad 10, 11 en 12.

BENADERINGSWYSE

Prakties en teoreties.  Portefeuljewerk wat ‘n praktiese komponent insluit.

KURRIKULUM

 • Toerisme as ‘n interverwante stelsel met al die komponente van toerisme, rolspelers in die toerisme-industrie en navorsing oor werks- en beroepsgeleenthede.
 • Verantwoordelike en volhoubare toerisme, gemeenskapsdeelname, ontgin toerisme-potensiaal in eie gemeenskappe, erfenisterreine en die belangrikheid van kulturele, natuurlike en geskiedkundige erfenis.
 • Toerisme-geografie, attraksies en neigings word bestudeer.
 • Kliëntediens en kommunikasie, asook ‘n professionaliteit in ‘n toerisme konteks.
 • Bemark binnelandse toerisme en maak toerisme toeganklik vir alle Suid-Afrikaners tot voordeel van die hele land.
 • Wêreldtoerisme-ikone en ligging.
 • Vervoerdienste in Suid-Afrika en berekening van reiskoste, buitelandse valuta-berekeninge.
 • Evalueer die Suidelike Afrikaanse Ontwikkelingsgemeenskapslande as toerisme-bestemmings.
 • Aanbieding van globale geleenthede in ‘n toerisme-konteks.

 

VAKAKTIWITEITE

Binnelandse toere en vakuitstappies.

BEROEPSMOONTLIKHEDE

Toeristegids, toeroperateur, bestuur in die gasvryheidsbedryf, ontspanningsbedryf, bewarings- en ekotoerisme, sport- en rekreasiebestuur, avontuurtoerismebedryf.

Navrae:  Die Departementshoof: SW, Gasvryheid en Toerisme  [012] 347-0277/8 x 122.

 • NASKOOLSE OPLEIDINGSVEREISTES

 

VEREISTES VIR TOELATING TOT TERSIÊRE ONDERRIG

 Vakke vir toelating tot graadstudie: (ook genoem aangewese vakke)

Afrikaans Huistaal

Engels Eerste Addisionele Taal / Engels Huistaal

Wiskunde

Wiskundige Geletterdheid

Fisiese Wetenskappe

Lewenswetenskappe

Rekeningkunde

Ekonomie

Besigheidstudies

Inligtingstegnologie

Geskiedenis

Geografie

Dramatiese Kunste

Visuele Kunste

Ingenieursgrafika en –ontwerp

Musiek

Frans (Tweede Addisionele Taal)

 • Verdere minimum persentasies:

 

Vir graadstudie (Universiteitsendossement)

–   50% in vier van die vakke uit bogenoemde lys

–   Bepaalde fakulteitsvereistes is van toepassing

Vir diplomastudies

– 40% in enige vier Nasionale Seniorsertifikaatvakke (soos op volledige vaklys).

 

Vir sertifikaatstudies

–   Geen vereiste minimumpersentasies nie, kandidaat moet Nasionale Seniorsertifikaat (NSS) verwerf het.

 • Let wel
 • Bostaande lys vakke staan ook bekend as die aangewese vakke en vir toelating tot

graadstudies moet minstens vier aangewese vakke ingesluit wees.

–     Wanneer  die TPT bereken word, word al ses vakke (LO uitgesluit) uit die totale

vaklys in berekening gebring.  Die prestasievlakpunte moet bymekaar getel word vir die TPT-totaal.

 

PRESTASIE-AANDUIDERS

 

Prestasiepersentasie

 

 

 

Prestasievlak

 

 

 

Prestasiebeskrywing

80-100 7 Voldoen uitmuntend
70-79 6 Voldoen met meriete
60-69 5 Voldoen volgens standaard
50-59 4 Voldoen bevredigend
40-49 3 Voldoen
30-39 2 Voldoen gedeeltelik
0-29 1 Nie bereik nie

MINIMUM SLAAGVEREISTES:

Vir die Nasionale Seniorsertifikaat:                   40% vir huistaal, 40% in twee ander vakke

en 30 % vir ‘n verdere 3 vakke.

Universiteit

 

 • Al die universiteite het bepaalde fakulteitsvereistes waaraan voldoen moet word. Dit behels onder andere bepaalde minimum persentasies wat per vak vereis word.
 • Sommige kursusse is onderworpe aan keuring.
 • Ouers en leerders moet hulle deeglik vergewis van bogenoemde vereistes.
 • Volledige inligting met betrekking tot die toelatingsvereistes is op die onderskeie universiteite se webwerwe en in hulle prospektusse beskikbaar.

Universiteit van Tegnologie (vroeër Technikon)

 

 • Die minimum toelatingsvereistes vir ‘n Nasionale Diploma (driejarige kursus) is ‘n Nasionale Seniorsertifikaat (Graad 12) met minstens 40% in vier vakke.
 • Keuring is by sekere kursusse van toepassing.
 • Sekere kursusse vereis minimum persentasies in bepaalde vakke.

Onderwyseropleiding

 • Onderwyseropleiding geskied in samewerking met die universiteite.
 • Bepaalde keuringsvereistes is van toepassing.

Ander akademiese instellings

 • Daar is verskeie ander akademiese instellings waar leerders verdere opleiding kan ondergaan.
 • Sommige instellings vereis universiteitstoelating. Sekere kursusse het ‘n oorbruggingsfase indien ‘n voornemende student nie oor universiteitstoelating beskik nie.
 • Studente moet hulle vooraf deeglik daarvan vergewis of die diploma/sertifikaat waarvoor hulle inskryf, geakkrediteer is en/of by SAQA geregistreer is en in watter mate hulle erkenning vir die betrokke kwalifikasie gaan kry.
 • Vereistes van ‘n Kollege vir Verdere Onderwys en Opleiding (tradisionele tegniese kollege) vir tersiêre opleiding is laer.

Webadresse van tersiêre opleidingsinstansies:

Potchefstroomse Universiteit                     www.nwu.ac.za

Universiteit van Pretoria                            www.up.ac.za

Tshwane Universiteit van Tegnologie         www.tut.ac.za

SETA:  Vakleerlingskap                             www.merseta.org.za

Centurion Akademie                                  www.ca.ac.za

Inligting kan ook van www.careerhelp.org.za verkry word.

DIE GRAAD 10-VAKKEUSEPROGRAM

1       Die vakkeusevorm

 • ‘n Voorbeeld van hierdie vorm is by punt 7.
 • Hierdie vakkeusevorm word tydens die graad 9-oueraand aan die ouers oorhandig.
 • Alle afdelings en vrae moet asseblief volledig voltooi word. Die vorm moet deur die ouers onderteken word
 • Na voltooiing deur die ouer, word die vorm aan die skool terugbesorg op ‘n datum soos tydens die oueraand bepaal.

2       Die rol van die skool

 • Alle inligting rakende vakkeuses word volledig in die periodes vir Lewensoriëntering hanteer.
 • Aflegging van aanleg- en belangstellingstoetse, asook die bespreking van die resultate daarvan word gereël.
 • Die skool doen moeite om die leerders en ouers ten opsigte van die Nasionale Kurrikulumverklaring se beleid vir Verdere Onderwys en Opleiding te oriënteer. Die leerder word gehelp om haar/homself beter te leer ken en sy/hy word voorberei vir die keuse wat gemaak moet word.  Sy/hy word ingelig oor toekomstige beroepsmoontlikhede en toelatingsvereistes van naskoolse opleidingsinstansies.
 • ‘n Inligtingsaand word gehou wat deur die graad 9-leerders en hulle ouers bygewoon word om die ouers van inligting te voorsien en geleentheid te bied vir bespreking van moontlike vrae en probleme.
 • Sodra die keuse deur ouers en hulle kind gedoen is, word die vakkeusevorm aan die skool terugbesorg.
 • Enige aanbevelings vir wysigings van die keuse sal telefonies hanteer word. Die finale keuse berus egter by u as ouer in oorleg met u kind.  Alle wysigings moet asseblief per brief bevestig word.

3       Ten slotte

 • Die graad 10-vakkeuse is vir elkeen ‘n baie belangrike saak.  Die keuse bepaal die moontlike tersiêre opleiding.
 • Ter wille van die kind en haar/sy toekoms is dit van groot belang dat die ouers en die skool in noue vennootskap sal saamwerk om die beste moontlike vakkeuse vir die kind te verseker. Die ouer moet belangstelling in die kind se besluit toon, behulpsaam wees met die keuse en die kind help om sekerheid oor haar/homself en die toekoms te kry.
 • Die skool is te enige tyd beskikbaar om individuele hulp te verleen aan leerders en/of ouers.
 • Ons versoek vriendelik dat u by VOORGESKREWE DATUMS sal hou, aangesien die beplanning en personeeltoewysings van die daaropvolgende jaar van die finale getalle afhanklik is.

GRAAD 10-VAKKEUSEVORM: HOËRSKOOL WATERKLOOF                            W 507

 

LEERDER:                  Van:

Doopname:
Huidige klas:     Gr. 9/
OUER/VOOG:            Van:
Voorletters:                 Selnr.: Vader
Tel: (huis)             Selnr.:  Moeder
                          Tel: Vader (W)            Tel: Moeder (W)
                                    E-posadres:     

* Vakke wat toelating tot  graadstudies verleen

GROEP A:  VERPLIGTE VAKKE:                         KG**
*Afrikaans Huistaal X

(Kies tussen Engels  Eerste Addisionele  Taal  en

Huistaal)

(Kies tussen Wiskundige Geletterdheid

en Wiskunde)

*Engels Eerste Addisionele Taal

OF

*Engels Huistaal

Lewensoriëntering X
*Wiskunde

OF

*Wiskundige Geletterdheid

GROEP B:  KEUSEVAKKE:   (Slegs as dit op leerder se rooster inpas en getalle dit regverdig)
Dansstudies *#Inligtingstegnologie (Wiskunde verpligtend)
Ontwerp *Lewenswetenskappe
*Dramatiese Kunste *Fisiese Wetenskappe (Wiskunde verpligtend)
*Musiek *Rekeningkunde
*Visuele Kunste *#Besigheidstudies
*#Geografie Ekonomie
*#Geskiedenis Gasvryheidstudies
*Frans Toerisme
*Ingenieursgrafika en -ontwerp  (Wiskunde  word sterk aanbeveel)
(Turbocad kan as addisionele 12-uurkursus geneem word)
#Rekenaartoepassingstegnologie Siviele Tegnologie (Wiskunde, Fisiese Wetenskappe en

IGO verpligtend)

Digitale Elektronika (Wiskunde,  Fisiese Wetenskappe en IGO verpligtend)

 

#  Word ook as agtste vak aangebied.  Alpha Wiskunde word slegs as agtste vak aangebied.

KG* *Daar moet aansoek vir Kleingroeponderrig gedoen word

Minimumvereiste vir toelating tot graadstudies  – minstens 50% vir 4 vakke gemerk met *

 

Agtste/negende vak/ke: ………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Handtekening: Vader: Moeder:

Datum:              . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

HOËRSKOOL WATERKLOOF

ONDERSTEUNINGSDIENSTE

GRAAD 9-VAKKEUSE-ASSESSERING

 

Geagte Ouer en Gr. 9-Klofie

 

Binnekort sal die graad 9’s gevra word om oor hul vakkeuses vir graad 10 (2018) te besluit. Dit is gewoonlik ‘n spanningsvolle tyd omdat daar soveel dinge is wat in oorweging geneem moet word. Moet ek Wiskunde of Wiskundige Geletterdheid neem? Watter vakke gaan my opsies vir verdere studie verbreed?

Ons wil graag aan elke graad 9-Klofie die geleentheid bied om hierdie belangrike besluit onder leiding van ons skool se Ondersteuningsdienste te neem. Hierdie besluit kan net geneem word indien daar genoegsame inligting oor u kind beskikbaar is. Daar word gevolglik assesseringsprofiele oor aanleg, belangstelling en persoonlikheid opgestel wat verkry word deur die gebruik van wetenskaplike toetse, naamlik: Differensiële Aanlegtoets (DAT), Suid-Afrikaanse Beroepsbelangstellingsvraelys (SABBV), asook die Jung-persoonlikheidsvraelys (Jung). Op grond van hierdie profiele word daar dan sekere voorstelle rakende vakkeuses gemaak.

Daar gaan vier geleenthede wees waar leerders die toetse kan aflê, naamlik:

27 of 30 Maart 2017 (voor die Aprilvakansie)

24 April of 4 Mei 2017 (na afloop van die Aprilvakansie)

Die toetsings gaan in die middae tussen 14:00 – 19:00 in K45 plaasvind.

Koste beloop R950-00 per leerder.

Besprekings vir die eerste toetsings kan tot en met Woensdag 22 Maart gemaak word en besprekings vir die tweede toetsings kan tot en met Donderdag 20 April by Michelle van der Merwe by die Ondersteuningsdienste gemaak word.

Die leerders wat tydens die eerste twee assesserings getoets is, sal eerste terugvoer ontvang. Dit sal voor die Junievakansie geskied. Die leerders wat in April en Mei geassesseer is, sal eers na afloop van die Junievakansie ‘n skriftelike verslag met die uitslae ontvang. Geleentheid vir individuele terugvoer is op aanvraag beskikbaar.

Belangstellendes moet die inskrywingsvorm volledig invul en teen die gegewe datums by die Ondersteuningsdienste ingee.

 

Leerders se plek sal slegs bespreek word indien die inskrywingsvorm en bewys van betaling by Me. Michelle van der Merwe ingedien is. Daar is slegs 30 plekke per toetsing beskikbaar – dus moet u so gou as moontlik plek bespreek om teleurstelling te voorkom.

                                                                                  

Inskrywingsvorm:

Leerder se naam en van:  ____________________

Geboortedatum:  ____________________

ID-nommer:  ____________________

Geslag:  ____________________

E-posadres:  ____________________

Taal waarin toets afgelê word:  ____________________

Kontaknommer:  ____________________

Fisiese adres:  __________________________________________________________

Posadres:  __________________________________________________________

Trek ‘n kruis deur die toetsgeleentheid wat u kind gaan bywoon: 27 Maart 30 Maart 24 April 4 Mei

Ons, ouers/voog van ____________________ in gr. 9 ___, stel belang daarin dat hy/sy die aanlegtoetse skryf. Hierby aangeheg is die bewys van betaling van R950 by die finanskantoor.

___________________                                     _________________

Ouer/voog: Handtekening van vader                            Datum

___________________                                     _________________

Ouer/voog: Handtekening van moeder              Datum

 

 

Gebruik die volgende bankbesonderhede vir inbetalings:

Absa – Woodlands

Takkode: 630193, Rekeningnommer: 3490 1444 54

Verwysing: 0400/040/Kind: Naam en van

Faks of e-pos die bewys van betaling na:

012 347 0279 of finansies@klofies.co.za

 

OPSOMMING VAN INLIGTING WAT IN VERSLAG VERVAT WORD

Die volgende inligting is slegs ‘n uittreksel van ‘n voorbeeldverslag en is dus nie volledig nie. Terme word volledig in ‘n volledige verslag na afloop van die assessering verduidelik. Elke verslag is gemiddeld 8 – 10 bladsye lank.

 1. RESULTATE

AANLEGBEELD

Aanleg kan beskou word as spesifieke potensiële vermoëns of moontlikhede wat aangebore sowel as verwerf kan wees. Dit is dus die potensiaal waaroor ‘n persoon beskik wat hom/haar in staat stel om ‘n bepaalde vlak van vermoë te kan bereik op grond van oefening, ervaring, onderwys en opvoeding. Die Differensiële Aanlegtoets (DAT-S) word as verstandsverkenningsmedium ingeskakel. Aanleg word op ‘n stanege (1 – 9) skaal aangedui.

 • 1 – 3 Ondergemiddelde prestasie; 4 – 6 Gemiddelde prestasie; 7 – 9 Bogemiddelde prestasie.

 BELANGSTELLINGSBEELD

Belangstelling vorm ‘n deel van die totale persoonlikheid van die mens. Dit omsluit lewenswaardes, behoeftes, vermoë en selfkonsep. Belangstelling as uitvloeisel van die mens se poging tot behoeftebevrediging is dan ook een van die belangrikste determinante by beroepskeuse. Dit is egter nie die enigste bepalende faktor nie. Ander determinante soos intelligensie, aanleg en persoonsmoontlikhede en selfs fisiologiese en omgewingsfaktore, moet ook altyd in aanmerking geneem word.

Moontlike belangstellingsvelde:

 • Prakties-Realisties (P)
 • Wetenskaplik-Ondersoekend (W)
 • Artisties (A)
 • Sosiale Diens (S)
 • Besigheid en Bestuur (B)
 • Klerklik-Administratief (K)

 EMOSIONELE BEELD

Persoonlikheid dui op daardie karaktertrekke van ‘n persoon wat sy/haar kenmerkende gedrag en denke bepaal en waarvolgens voorspel kan word hoe die persoon in kontak is met die omgewing asook hoe die persoon in situasies sal optree.

Die volgende eienskappe dui verskille ten opsigte van persoonlikheid aan:

Tipe 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tipe
Introvert (I) * Ekstrovert (E)
Gevoel (F) * Denke (T)
Intuïsie (N) * Waarneming (S)
Uitslag-geörienteerd (J) * Proses-geörienteerd (P)

Die bostaande profiel dui op ‘n leerder met ‘n persoonlikheidstipe van ekstrovert (E) met waarneming (S) en gevoel (F) en word ‘n ESFJ persoonlikheidstipe genoem.

AANBEVELING

In die lig van hierdie leerder se besondere aanleg, belangstelling en persoonlikheid, kan oorweging gegee word aan die volgende vakke vir Graad 10:

 • Verpligte vakke
  • Afrikaans
  • English Home Language / English First Additional Language
  • Wiskunde / Wiskundige Geletterdheid
  • Lewensoriëntering
 • Keusevakke
  • Fisiese Wetenskappe
  • Ekonomie
  • Rekeningkunde OF Besigheidstudies

Indien u meer inligting verlang, is u welkom om Me. Michelle van der Merwe te kontak (012 347 0277/8 of michelle.vdmerwe@klofies.co.za).

 

ONDERSTEUNINGSDIENSTE:

ONDERWYSSPESIALIS:
Anita Boonzaaier
anita.boonzaaier@klofies.co.za

Die metakognisietoetsings wat by die skool gedoen word, hou sterk  verband met die vakkeuses.

Vir algemene inligting in verband met metakognisie en die toepassings daarvan by die skool, kan Hoërskool  Waterkoof se webwerf besoek word:

 • WEBWERF: klofies.co.za
 • Kliek op Ondersteuningsdienste
 • Gaan na die volgende skakel: http://www.klofies.co.za/index.php/ondersteuningsdienste/
 • Gaan na die volgende Pdf-dokumente in die bogenoemde skakel:
  • METAKOG-INLIGTING :
   • Hermann Brain Dominance Instrument  wat verwerk word  na  die Prism Break – toets in samewrking met UNISA.
   • Howard Gardner se veelvuldige intelligensies.
   • Algemene metakognisie-inligting.
  • GEBRUIKE EN BEGRIPSVORMING van metakognisie in skoolverband
  • TIPIESE SKOOLVAKKE EN METAKOGNISIE.
  • TOEPASSING VAN METAKOGNISIE TEN OPSIGTE VAN VAKKEUSE.

Ek verwys graag na die metakognisieverslae wat in 2015 gedoen is.

 1. Op ‘n rekenaar kan die volgende stappe gevolg word:
  • Die inligting is op moodle: http://itsi.klofies.co.za/moodle/
  • Gaan na “METAKOGNISIE hier onder beskikbaar”
  • Kliek op die volgende: “ Metakognisie Data
  • Kliek op die p-nommer en dan word die grafieke geopen.
  • Leerstyl-grafiek dui die natuurlike aanleg om te leer.
  • Prism-grafiek dui die persoonlikheidsvoorkeure aan.
 2. Op die tablet kan die volgende stappe gevolg word:

Skakel in op MOODLE  soos hierbo:

 • Die tuisblad open en volg stappe soos hierbo verduidelik om die verskillende verslae te open.
 • Verslae word afgelaai.
 • Om die verslae op die tablet oop te maak :
  • Gaan na files op tablet
  • Download history
  • Kliek op verslag
  • Maak oop met HTML Viewer
 1. Lees die verslae in samewerking met die vakkeuse-assessering se uitslae en verslae.

INTEGREER DIE LEERSTYLE  EN  PERSOONLIKHEIDSTYLE

 • Benadering moet holisties wees.
 • Persoonlikheidstyle lei tot belangstellingsvelde en dit waaraan leerders blootgestel is.
 • Leerstyle is natuurlike aanleg.

 

 

Tipiese vakke wat in die persoonlikheidsveld val, word in die vier kleure van metakognisie opgedeel:

(Sien ingeslote kleurgedrukte bladsy)

ALGEMEEN:

 1. Jy kies nie nou ‘n beroep nie.
 2. Kies ‘n vakpakket wat geleenthede vir die toekoms kan bied.
 3. Elke individu se belangstellingsveld moet in ag geneem word.
 1. Indien die aanleg nie sterk is nie (kyk na vakkeuse-assessering) en spesifieke vakke is nodig vir toekomsstudie, moet  die leerder ekstra hard werk, met moontlike ekstra klasse.
 2. As daar reeds ’n belangstelling in ’n beroepsveld is, gaan kyk in tersiêre instansies se jaarboeke wat die studiekursus se vereistes is.
 3. As daar reeds ’n belangstelling in ’n beroepsveld is, gaan doen vroeg genoeg skaduwerk by ’n firma om seker te maak dit is werklik die loopbaan wat gevolg wil word.  ( In gr. 11 en 12 is daar te min tyd om skaduwerk te doen.)
 4. Gaan lees gerus hierdie nuttige artikel, gedateer, 21 Januarie 2016, op MAROELA MEDIA, waar sake soos die korrekte vakkeuse, belangrikheid van TPT-punt, stappe om regte vakke te kies, Wiskunde of Wiskundige Geletterheid as vak, hanteer word.

http://maroelamedia.co.za/goeiegoed/ouerskap/gr-9-vakkeuses-het-verreikende-gevolge/

 1. Op die volgende skakel het die Universiteit van Pretoria, ‘n baie nuttige brosjure rakende vakkeuses vir graad 10.

http://www.up.ac.za/af/juniortukkie/article/2208963/grade-10-subject-choices