Algemeen

1.1 Die gedragskode is saamgestel en word geïmplimenteer omdat dit ‘n noodsaaklike hulpmiddel is ter bereiking van die opvoedkundige doelstellings van die skool- en koshuisgemeenskap.

1.2 Orde, dissipline en respek vir en van elke individu, vorm die grondslag vir ‘n suksesvolle en ‘n gelukkige koshuisgemeenskap met ‘n huislike atmosfeer.

1.3 Die reëls wat in elke ouerhuis behoort te geld, is ook in ons koshuise van toepassing. Daarom is ‘n dissplinêre kode saamgestel en word daar van die koshuisleerders verwag om dit te gehoorsaam.

1.3 Algemene Christelike beginsels dien as grondslag vir die gedragskode soos in ons skool leuse “Ons bou in geloof” saamgevat word. Volle geloofsvryheid word egter aan elke individu gewaarborg.

1.5 Die koshuishoof, sy/haar personeel en koshuisleiers is verantwoordelik vir die handhawing van dissipline in die koshuis.

1.6 Geen vorm van ontgroening word toegelaat nie. Daar is wel ‘n bekendstellingsprogram wat ten opsigte van al die fasette van die skool en koshuis in samewerking met die koshuishoof, personeel en koshuisleiers opgestel en uitgevoer word.

1.7 Geen bakleiery of fisiese hantering van leerders word toegelaat nie.

1.8 Inwoners mag nie op die skoolterrein of enige ander plek waar hulle as leeders van Hoërskool Waterkloof/inwoners van die koshuis uitgeken kan word, rook, enige alkoholiese drank en verwante middels soos dwelms gebruik nie. GEEN pornografiese materiaal sal in/op die koshuisterrein toegelaat word nie. Enige seksuele of onbehoorlike fisiese kontak tussen leerders op die skool- of koshuisterrein is streng verbode.

1.9 Haarstyle en algemene netheid moet aan die skool se gedragskode voldoen.

1.10 Kleredrag:

1.10.1 Tydens ontbyt en middagete moet leerders in volledige skooldrag geklee wees.

1.10.2 Tydens aandete moet leerders gemaklik, maar behoorlik geklee (Ouers sorg asb. dat die klere wat die kinders koshuis toe bring toepaslik is, veral die dogters moet onthou dat hier seuns ook in die koshuis is.) Almal moet skoene/plakkies aanhê. Geen leerder met kaalvoete/pantoffels sal gedurende etes in die eetsaal toegelaat word nie. Leerders wat nie reg geklee is nie, sal gevra word om die eetsaal te verlaat.

1.10.3 Dorpverlof:

1.10.3.1 Met algemene dorpverlof moet leerders in skool- of koshuisdrag geklee wees tensy ‘n vergunning toegestaan is deur die huisvader/-moeder.

1.10.3.2 Leerders moet in die amptelike dorpverlofboek uitteken voordat hulle die perseel verlaat.

1.10.3.3 Dorpverlof word op Woensdag aan die kinders gegee. Daar vertrek ‘n bussie vanaf die sportburo om 14:30 – met die uitsondering dat daar soms geen bussies beskikbaar is nie a.g.v. formele skoolaktiwiteite.

1.10.3.4 Leerders moet 17:00 terug wees indien hul van eie vervoer gebruik maak soos gereël is deur die ouers met die koshuisvader of -moeder.

1.10.3.5      Leerders sal slegs toegelaat word om na die garage oorkant die skool te stap indien hul vyf of meer leerders is wat saamstap EN toestemming het.

1.10.4 Koshuisdrag behels die amptelike koshuishemp en ‘n netjiese broek.

1.10.5 Behalwe as anders aangekondig, word skooldrag na ALLE funksies en sportbyeenkomste gedra.

1.10.6 Die leen van klere word ten sterkste afgekeur.

1.10.7 Alle kledingstukke moet duidelik gemerk word.

1.10.8 Kledingstukke wat rondlê sal gekonfiskeer word.

1.10.9 Indien die leerders wasgoed het, sal dit vir die ouers se eie rekening deur ‘n wassery opgetel word en weer afgelewer word. Die koshuis aanvaar geen verantwoordelikheid vir die was van leerders se klere nie.

1.11 Etes

Etenstye is soos volg:

Weeksdae: 

Ontbyt: 06:30 – 07:00

Middagete: 14:05 – 14:30

Aandete: 17:45 – 18:15

1.11.2 Veranderinge in etenstye sal in die eetsaal aangekondig word, indien omstandighede dit vereis, bv. gedurende eksamentyd.

1.11.3 Die koshuisleiers en personeellid aan diens is verantwoordelik vir dissipline in die eetsaal.

1.11.4 Leerders tree voor elke ete op die aantreeblad aan en moet die eetsaal stil en ordelik binnegaan.

1.11.5 Leerders moet na elke ete die tafels afdek. Alle eetgerei moet in die bestemde houers gepak word.

1.11.6 Geen kos, eetgerei of enige ander kombuisware mag uit die eetsaal verwyder word nie.

1.11.7 Indien ‘n leerder nie ‘n ete kan bywoon of gaan laat kom vir ete, moet hy/sy die koshuishoof vroegtydig inlig en dit aanteken in die “laat-ete-boek”.

1.11.8 Geen inwoner mag deur enige koshuisvenster of op enige koshuisdak klim of die koshuis op enige ander manier binnegaan as deur die aangewese deure nie.

1.11.9 Geen inwoner mag ‘n koshuiskamer buiten sy/haar eie binnegaan nie, tensy met die nodige toestemming, of vergesel van die betrokke kamerbewoner. Inwoners sal alle persone, wat koshuispersoneel, mede-inwoners en besoekers insluit, te alle tye met respek en waardigheid behandel.