Hertoelating

Kriteria vir hertoelating is dieselfde as die vir aanvanklike plasing, maar koshuisleerders MOET ten minste by twee skoolaktiwiteite betrokke wees om in oorweging vir hertoelating te kom.

Die volgende meriete tabel sal gebruik word om die bestuur te help om plasings en indeling op ‘n verantwoordbare wyse en in pas met die missie, visie en doelstellings van Hoërskool Waterkloof te doen:

BEPALING

1

2

3

4

5

 

Koshuisdebiete

40-50

30-40

20-30

10-20

0-10

 

Dissipline

40-50 debiete

30-40 debiete

20-30 debiete

10-20 debiete

0-10 debiete

 

Kultuur

 

 

Deelname aan een kultuur-aktiwiteit by die skool

Deelname aan twee kultuur-aktiwiteite by die skool

Provinsiale deelname / drie  kultuuraktiwiteite  by die skool

 

Sport

 

 

Deelname aan een  skoolsportspan

A-span/eerste- span/twee skoolsportspanne

Provinsiale deelname/twee A- spanne/            drie skoolsportspanne

 

Akademie

0

0

0

0

1

2

4

6

8

10

 

Gemiddelde persentasie

0-9

10-19

20-29

30-39

40-49

50-59

60-69

70-79

80-89

90-100

 

TOTAAL: 30

  1. Indien ’n leerder sy/haar jaar druip, word daardie leerder nie weer die opeenvolgende jaar in die koshuis geakkommodeer nie.
  2. Leerders se punte sal gebruik word indien daar ’n waglys is.
  3. Leerders met 100 koshuisdebiete se heraansoek sal deur die koshuisvader beheer word.
  4. Indien aansoeke om toelating tot koshuisplekke verander, of waar nuwe aanwendings vir plasing beoog word, kan die koshuisbestuur enige van die bogenoemde maatreëls na goeddunke aanpas.
  5. Hertoelating sal slegs sukselvol wees indien ‘n heraansoekvorm, goedkeuring van koshuisvader en die deposito betaal is.