Kleedkamers

Die kleedkamers soos op die terreinplan aangedui, sal oop wees.
Die kleedkamers by die vierkant sal op al drie vloere oop wees; asook die seunskleedkamers op die tweede- en derdevloer.  Slegs die seunskleedkamers op die grondvloer sal deur mans/seuns gebruik word.
Beamptes gebruik die kleedkamers langs die B- en C-hokkievelde. Die manstoilet sal ook vir BEAMPTES beskikbaar wees. Dit is albei die kleedkamers aan die suidekant en sal gemerk wees.  Die mans se kleedkamers is aan die noordekant van dié gebou.