Koshuisbeleid en Toelating

Die doel van hierdie beleid is die optimalisering van die hele leefwêreld van ons koshuisleerders as belangrike bydraende faktor tot die Klofie-leefwyse. Verder is die doel om plasing en indeling op ‘n verantwoordbare wyse en in pas met die missie, visie en doelstellings van Hoërskool Waterkloof te doen. Die vertrekpunt van ons beleid is om die leerders te help lei tot volwassenheid en om hierdie leiding en vorming op persoonlike en intieme vlak soos in ‘n huis te laat geskied.

Voorts veronderstel die beleid die optimalisering van die leefwêreld by die klaskamer van die leerders wat in die praktyk beteken dat daar ook buite die formele kurrikulum gepoog word om alles wat op die leerders se optimale ontwikkeling impakteer, só te belyn dat dit positief tot leerdersukses bydra. Verder moet die beleid ‘n instrument in die bestuur se hande wees om die strategiese doelwitte van die skool te bereik wat onder andere die volgende insluit: leerdersukses, skep van ‘n verwelkomende skool- en koshuiskultuur, regverdige en ordelike reëlings met betrekking tot die plasing van leerders en inskakeling by skoolaktiwiteite.   

Inleiding

As ‘n vooruitstrewende en toekomsgerigte skool is dit noodsaaklik om voortdurend by die veranderende werklikhede aan te pas en die koshuisplasings so te bestuur dat dit die visie, missie en doelstellings van Hoërskool Waterkloof ten beste dien. Verder dra die totale koshuiservaring by tot of het ‘n uitwerking op die uiteindelike sukses, al dan nie, van die leerder se skoolervaring. Daarom het die koshuis in samewerking met die skool ‘n verantwoordelikheid om daardie leefwêreld ten beste te benut en te organiseer en dus ook die plasing in die koshuise op so ‘n wyse te doen dat dit bydra tot al ons leerders se sukses. In die lig van die relatiewe beperkte aantal koshuisplekke, is dit egter ook duidelik dat koshuisinwoning ‘n voorreg is (en nie ‘n reg nie) en dat daardie voorreg op ‘n verantwoordelike en sinvolle manier toegewys moet word.

Algemeen

Daar word van inwoners verwag om die koshuisbeleid en -reëls te ken en na te volg. ‘n Afskrif daarvan sal op die koshuis se kennisgewingbord vertoon word. Die onderneming wat deur die koshuisleerder en sy/haar ouer geteken is sal op lêer gehou word en ‘n afskrif daarvan moet in elke leerder/ouer se besit wees. Koshuisinwoners is, buiten hierdie beleid en -reëls, ook gebonde aan die skool se gedragskode vir leerders.

Beleidsbepalinge en Toelating

Die wysiging van spesifieke kategorieë in die beleid met betrekking tot die toepassing en implimentering daarvan (soos van tyd tot tyd nodig mag wees) is die verantwoordelikheid van die koshuisvader onder leiding van die skoolhoof.  Die besonderhede soos dit in ‘n gegewe jaar toegepas word, moet rekening hou met die profiel van kwalifiserende aansoekers en word in die beleid vervat. Slegs die koshuisvader, met toestemming van die skoolhoof, mag substansiële beleidsbepalings verander. Toelating tot die skool impliseer nie outomaties toelating tot die koshuis nie. Daar bestaan geen grondwetlike reg op koshuisinwoning nie.

  1. Die primêre bepaling wat in die koshuis gebruik word vir plasing, is om in die eerste rondte plasings op grond van adres, asook akademiese meriete, te doen.
  2. Nadat die aanvanklike plasing afgehandel is, word addisionele bepalings, steeds met inagneming van akademiese meriete, gedoen. Die faktore wat in hierdie verband verreken sal word, is
  • Akademiese prestasie
  • Dissipline
  • Sportprestasies
  • Kultuurprestasies