Prestasie-aanduiders en Slaagvereistes

Prestasiepersentasie        Prestasievlak       Prestasiebeskrywing

80 – 100                                     7                                 Voldoen uitmuntend
70 – 79                                       6                                 Voldoen met meriete
60 – 69                                       5                                 Voldoen volgens standaard
50 – 59                                       4                                 Voldoen bevredigend
40 – 49                                       3                                 Voldoen
30 – 39                                       2                                 Voldoen gedeeltelik
20 – 29                                       1                                 Nie bereik nie

Slaagvereistes vir graad 7 – 9

50% Huistaal
40% Eerste addisionele taal
40% Wiskunde
40% Enige drie ander vakke
30% Enige twee ander vakke
<30% Enige een vak

Slaagvereistes vir graad 10 – 12

40% in  drie vakke waarvan een die leerder se huistaal is
30% in drie ander vakke
Bewyse dat die oorblywende vak se SBA gedoen en eksamen afgelê is.
Geen kondonering vind plaas nie.