Skoolreëls

Skooltye

Aanvang: 07:25  (Maandag – Vrydag)

Verdaag: 14:00  (Maandag – Vrydag)

Skoolterrein

Die skoolterrein word voor skool en tydens pouses deur die Klofieraadslede afgebaken. Die leerders mag nie in die klaskamers, by die fietsloods, die motors of motorfietse vertoef of speel nie.

Geen gevaarlike speletjies, stampery, bakleiery en afknouery word toegelaat nie. Geen leerder mag die skoolterrein gedurende skoolure sonder toestemming verlaat nie.

Skooldrag

Die voorgeskrewe skooldrag moet gedra word — selfs ná skool moet die leerders die uitnemende beeld van die skool uitdra. Tydens sportbyeenkomste moet slegs Hoërskool Waterkloof se sportdrag gedra word. Indien ‘n leerder op grond van skooldrag as ‘n Klofie geïdentifiseer kan word, geld alle reëls op die skoolterrein en die openbaar.

Voorkoms van leerders

Debietinskrywings word daagliks gegee tot die voorkoms reg is.

DOGTERS

Grimering: Geen grimering of permanente grimering word toegelaat nie.

Juwele: Geen hangertjies, tongringe, neusringe, armbande, haarrekkies om arms of rekke met enige inskripsie of ring word toegelaat nie.

Horlosies: Geen sierhorlosies met krale wat soos ‘n armband lyk nie.

Oorkrabbertjies: Slegs silwer of goud. Geen pêreltjies of steentjies nie. Knoppies met ‘n deursnee van tot 4 mm en ringetjies, sonder enige iets wat daaraan hang, waarvan die binnedeursnee nie 1 cm oorskry nie en die ringetjie nie dikker as 2mm is nie, mag gedra word. Slegs een oorkrabbertjie per oor net in die onderste gaatjie.

Naels: Die naels moet netjies en uniformvriendelik wees. Kleurlose naelversterking mag gedra word. Wanneer ‘n dogter haar hande vertikaal hou mag haar naels nie vanaf die palmkant gesien word nie. ’n Dogter moet trots wees op haar hande se voorkoms.

Hare: Die hare moet vasgemaak word as dit oor die onderste ronding van die hempskraag hang. Hare moet gekam word voordat dit vasgemaak word. Geen slierte mag voor die ore of van die kuif af, in die gesig, oor die wenkbroue hang nie. Alle knippies of hulpmiddels mag net in die kleur van die dogter se hare of wit wees. Hare mag nie gekleur word nie.

Informele drag: Geen onderklere mag enigsins uitsteek of wys nie.

Baadjies: Die dogters se hempskrae moet netjies oor die baadjie se kraag gedra word.

Tatoeëring/Graffiti op liggame: Geen.

 

SEUNS

Hare: Seuns moet aan die volgende voorskrifte vir hulle hare voldoen: Wanneer die hare afgekam word: kante mag nie oor die ore hang nie;

Voor: twee vingerbreedtes bokant wenkbroue;

Agter: paslike lengte: mag nie aan die kraag raak nie.

Geen “vreemde” of onkonvensionele haarstyle word toegelaat nie. Hare moet netjies gekam wees. Geen jel of iets soortgelyks mag gebruik word nie.

Baarde: Geen stoppelbaarde word toegelaat nie. Seuns moet ten alle tye gladgeskeer wees.

Wangbaarde: Wangbaarde mag nie laer as die middel van die oorgat gedra word nie en moet kort gesny wees.

Juwele: Ringe, oorbelle, tongringe, neusringe, armbande [rekkies of leer] en kettinkies word nie toegelaat nie. Dit sal gekonfiskeer word.

Tatoeëring/Graffiti op liggame: Geen

 

Gedrag

Daar word verwag dat leerders altyd goed gemanierd en hoflik sal optree teenoor mekaar, teenoor die personeel, teenoor besoekers en teenoor die publiek. Arrogansie en teëpratery sal nie geduld word nie; die reël geld ook op die sportveld. Vuilspel word nie geduld nie en word swaar gestraf.

Elektroniese apparaat

Die gebruik van elektroniese toebehore soos I-Pods en MP3’s, ens. en enige ander digitale apparaat maak inbreuk op die leeratmosfeer. Sodanige apparaat mag slegs buite skoolure gebruik word. ‘n W606 word ingevul nadat sulke apparaat gekonfiskeer is.

Selfoongebruik

‘n Selfoon mag nie tydens lestyd gebruik word nie. Indien wel, word die foon gekonfiskeer (die “sim”-kaart mag nie verwyder word nie) ‘n dokument word aan die leerder uitgereik, dit word volgens voorskrif in ‘n koevert geplaas en in die kluis gebêre. Die leerder kan die selfoon die volgende dag by die algemene kantoor gaan afhaal en die dokument wat deur ouers/voogde onderteken is, inhandig.

Beweging:

Voor skool

Leerders beweeg vroegtydig na die vierkant en wanneer die klok lui, word onmiddellik met die opening begin. Skooltasse moet by die voogklas geplaas word alvorens daar na die vierkant toe beweeg word.

Klaswisseling

Leerders beweeg flink en vinnig tydens klaswisseling. Daar word 5 minute toegelaat vir wisseling van leerders. Geen laatkommery word toegelaat nie.

Skaatsplanke

Geen skaatsplanke word op die terrein toegelaat nie, selfs nie oor naweke nie.

Verbode terrein voor skool en tydens pouses

Vanaf die fietsloodshek tot by die netbalbane mag geen leerder aan die westekant van die pad by die tennisbane wees nie, veral nie tussen die geparkeerde voertuie nie.

Die netbalbane, die wal noord van die netbalbane en die trappe is buite perke. Daar mag nie in groepies op die rugbyveld gesit word nie. Slegs leerders wat met spele besig is mag die suidelike helfte van die B- en C-rugbyveld gebruik.

Ander verbode terreine:

 • Telbord, trappies en advertensieborde.
 • A-rugbyveld, pawiljoene en agter pawiljoen
 • Krieketklubhuis
 • Tennisklubhuis, tennisbane en walle by tennisbane
 • Hokkievelde
 • Eerste en tweede verdieping, asook trappe
 • Parkeerareas
 • Walle noord van A-hokkieveld
 • Alle klaskamers
 • Dienswerkers se kwartiere
 • Tussen voertuie

Kougom

Die kou van kougom is verbode.

Rook

Leerders wat rook, ondermyn hulle gesondheid en sal swaar gestraf word indien hulle betrap word. Leerders mag nie in besit wees van vuurhoutjies, aanstekers, sigarette of rookmateriaal nie.

Tasse

Skooltasse moet van ‘n versterking voorsien wees – seilsakke word nie toegelaat nie. Niks behalwe die leerder se naam mag op die tas geskryf, geverf of geplak wees nie.

Motors en motorfietse

Slegs leerders met rybewyse mag die skool met ‘n motor of motorfiets besoek.

Leerders parkeer slegs binne met toestemming van ‘n adjunkhoof/visehoof.

Motorfietse moet op die afgebakende gebied wat daarvoor gereserveer is, parkeer word — ook ná skoolure. Onder geen omstandighede mag motorfietse op stoepe beweeg of parkeer word nie.

Hoflikheid en versigtigheid is noodsaaklik.

Diefstal

Elke leerder moet alles in sy vermoë doen om behulpsaam te wees met die uitroei van hierdie euwel. Die skool kan ongelukkig nie aanspreeklik gehou word vir enige verliese nie. Alle kledingstukke moet duidelik gemerk word.

Vandalisme

Geen krappery op banke, mure of ander plekke word toegelaat nie. Ons versoek leerders om vandalisme te bekamp aangesien die infrastruktuur deur die ouers met skoolgelde onderhou word.

Toesluitkassies

Sluitfasiliteite vir leerders se besittings is by die skool beskikbaar. Koste beloop R140 per kassie vir die eerste jaar en daarna R120 per jaar wat aan die begin van die jaar by die kantoor inbetaal word en die kwitansie dan na me. Human in K29 geneem word vir bespreking. Indien twee leerders die kassie sou deel, word die koste tussen hulle verdeel. Groot sluitkaste vir krieket- en gholfspelers is teen R250 per jaar te huur.

Dwelms/Drank

Enige leerder wat hom/haar skuldig maak aan die gebruik, misbruik, in besit van dwelms/alkohol op die skoolterrein en/of tydens enige amptelike uitstappie/toer/kamp/byeenkoms, sal voor ‘n dissiplinêre komitee van die skool gedaag word en gestraf word volgens die skool se dissiplinêre kode. Volgens die Skolewet mag leerders vanaf Jan. 2009 volgens sekere voorskrifte getoets word vir die gebruik van dwelms.

Afwesigheid

Indien ‘n leerder afwesig is, sal die skool ‘n SMS aan die ouer stuur wat die afwesigheid bevestig. Afwesigheidsbriefies moet op die eerste dag wat die leerder weer die skool besoek, by die voogonderwyser ingehandig word. Na drie dae se afwesigheid of afwesigheid tydens ‘n toets of eksamen, moet ‘n doktersertifikaat ingehandig word.

Periode-afwesigheid

Daar word tydens elke periode register gehou om periode-afwesigheid te kontroleer. Indien ‘n leerder nie in die klas is nie, word ‘n SMS aan die ouer gestuur om die periode- afwesigheid te bevestig.

Siekte tydens skoolure

Geen leerders mag van die publieke telefoon of ‘n selfoon af bel indien hy/sy siek word gedurende skoolure nie. Toestemming moet by die graadhoof verkry word en die sekretaresse sal die ouers skakel.

LEERDERS MOET DEUR OUERS BY DIE ADMINISTRATIEWE BLOK AFGEHAAL EN UITGETEKEN WORD.

Afsprake gedurende skooltye

Leerders mag by die hoogste uitsondering toestemming kry om afsprake gedurende skooltye na te kom. ‘n Brief van die ouer /voog moet gedurende voogperiode aan die graadhoof gegee word om toestemming te verleen. ‘n Leerder moet voor sy/hy die skool verlaat, die toestemmingsbrief deur vakonderwysers laat teken en dit by ontvangs ingee. Ouers moet vooraf ‘n tyd met die kind afspreek en hom/haar by ontvangs uitteken. Geen leerder sal oor die interkom geroep word nie omdat dit onderrig steur. ‘n Leerder moet tot 10:00 by die skool wees om teenwoordig gemerk te word.

Dra van onwettige juwele

Indien ‘n leerder skuldig is aan die dra van verbode juwele, word dit gekonfiskeer en ‘n debietvorm voltooi. ‘n Bewys word aan die leerder uitgereik. Dit word volgens voorskrif in ‘n koevert geplaas en by die kluis ingehandig en die leerder kan dit eers aan die einde van ‘n kwartaal by die algemene kantoor afhaal.

Algemeen

Die skool is ‘n geordende gemeenskap en tree gedissiplineerd op — dit is bevorderlik vir prestasie. Die beste dissipline is selfdissipline en daarom streef ons tot ons eie voordeel en tot voordeel van mekaar altyd daarna. Die samewerking van elke leerder, ouer en onderwyser word versoek.

Teistering / pornografie / haatspraak / viktimisering

Leerders wat betrokke is by onwelvoeglike materiaal (in enige formaat) of gedrag wat aanstoot gee, sal swaar gestraf word.