Uitteken

 • Die uittekenbeleid is bedoel om die inwoners, die skool en koshuis te beskerm.
 • Naweke:

‘n Ouerhuis en gesin bly onderskeidelik die belangrikste plek en anker in enige kind se lewe en omdat ons slegs ‘n “weekshuis” is, MOET alle leerders  ELKE Vrydag huistoe gaan, tensy hy/sy skoolverpligtinge het. In sulke gevalle kan leerders na die aktiwiteite huistoe gaan.

 • Leerders word op die volgende tye uit- of ingeteken in die amptelike naweekboek:

Vrydae:              Direk na skool tot 18:00

Saterdae:           Enige tyd

Terugteken:       Sondae tussen 16:00 en 20:00 of Maandae oggende voor 06:30. 

 • Uitnaweke (toe-naweek): Gedurende ‘n uitnaweek moet alle inwoners die koshuis verlaat en is dit nie nodig om die koshuishoof in kennis te stel nie. Indien die leerder egter nie sy/haar ouerhuis gaan nie, moet die ouer die koshuishoof per epos in kennis stel van waar die leerder die naweek sal bly.

In-naweke:  Geen inwoner mag gedurende die naweke uitteken nie. Aan die begin van elke kwartaal ontvang elke leerder kennisgewing van die naweke waarvolgens ouers hulle beplanning kan doen.

Indien ‘n leerder oor naweke ingeteken het vir etes en nie opdaag daarvoor nie sal dit van die ouers verhaal word.

Leerders moet die koshuishoof nie later as die voorafgaande Donderdag aand om 18:00 in kennis stel indien hulle inbly.

 • Indien ‘n leerder vir ‘n naweek huis toe gaan of die koshuis om enige ander nie-skoolverwante rede verlaat, moet hy/sy in die teenwoordigheid van die personeellid aan diens uitgeteken word, hetsy deur sy/haar ouers of ‘n persoon wat deur die ouers aangedui is op die amptelike vorm of ‘n persoon wat oor ‘n toestemmingsbrief van die ouer beskik.

GEEN leerder verlaat die Koshuis sonder die nodige toestemming nie.

 • Ouers kan leerders skriftelik toestemming gee om hulle-self oor ‘n naweek uit te teken.
 • Vakansies: Dieselfde prosedures wat op uitnaweke van toepassing is, geld vir uitteken gedurende vakansies. Die koshuise moet oor vakansies ontruim word tensy daar anders gereël word.
 • Inteken: Leerders meld met die leerder se terugkeer na die koshuis by die personeellid aan diens aan.

Indien ‘n leerder nie ingeteken het vir ‘n naweek nie sal hy/sy onder geen omstandighede tot die koshuisterrein toegelaat word nie. Geen leerder sal toegelaat word om eiendom tydens naweke te kom oplaai nie.

Daaglikse Verlof

 • Leerders sal op Woensdae-middae vanaf 14:30 tot 17:00 dorpverlof hê. (sien 1.10.3) Geen leerder mag in die dorp ronddrentel nie hulle gaan as ’n  groep.
 • Leerders mag slegs met besonderse geleenthede (spesiale weekverlof) op ander weeksdae middagverlof ontvang en dit moet die dag voor die tyd met die koshuishoof gereël word.
 • Leerders sal nie toegelaat word om weeksaande uit te slaap of te gaan kuier nie. Leerders kan ook nie in die middel van die week inteken nie, leerders mag wel enige tyd van die week uitteken met toestemming van die koshuishoof.